TCK Madde 88 – Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu

Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK 88): Türk Ceza Kanunu’nun 88. maddesinde düzenlenen bu suç, bir kişinin yaralanmasına neden olabilecek ihmali bir davranışla hareket edilmesini ifade eder. Bu suç, failin yaralama fiilini doğrudan gerçekleştirmemesi, ancak yapması gereken bir eylemi yapmayarak (ihmali davranış) bir kişinin yaralanmasına neden olması durumunda ortaya çıkar.

1. Suçun Unsurları

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçunun oluşabilmesi için belirli unsurların bir araya gelmesi gerekmektedir:

  • İhmali Davranış: Failin yapması gereken bir eylemi yapmaması, yani bir davranışı ihmal etmesi.
  • Neticenin Gerçekleşmesi: İhmali davranış sonucu mağdurun yaralanması.
  • Kasten Hareket: Failin, ihmali davranışı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi, yani kasten hareket etmesi.

2. İhmali Davranış ve Yükümlülük

İhmali davranış, failin hukuken yapması gereken bir eylemi yapmaması durumunu ifade eder. Bu yükümlülük, hukuki, mesleki veya ahlaki bir sorumluluktan kaynaklanabilir. Örneğin, bir doktorun acil müdahale gerektiren bir hastaya yardım etmemesi veya bir ebeveynin çocuğunun sağlığını tehlikeye atacak ihmalkar davranışlarda bulunması bu kapsama girer.

3. Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 88. maddesine göre, kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçunun cezası, doğrudan kasten yaralama suçunun cezası gibi değerlendirilir. Bu durumda fail, kasten yaralama suçunun cezalarına tabidir:

  • Basit Yaralama: Bir kişinin vücuduna acı veren veya sağlığını ya da algılama yeteneğini bozan fiiller nedeniyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
  • Nitelikli Yaralama: Suçun silahla, canavarca hisle, topluca, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı veya belli bir meslek ve sanatın icrası sırasında işlenmesi halinde ceza artırılarak uygulanır. Bu durumda ceza, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

4. Nitelikli Haller

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçunun nitelikli halleri, suçun daha ağır ceza ile cezalandırılmasını gerektiren durumları ifade eder. Bu nitelikli haller arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Suçun Kamu Görevlisine Karşı İşlenmesi: Kamu görevlisinin görevi sırasında veya görevi dolayısıyla yaralanmasına neden olacak ihmali davranış.
  • Silahla veya Topluca İşlenmesi: Suçun silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.

5. Savunma ve Müdafaa

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçu ile yargılanan bir kişi için savunma stratejisi, failin ihmali davranışının hukuki yükümlülük kapsamında olup olmadığını, neticenin failin ihmali davranışından kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve failin kastını ortaya koymak üzerine kuruludur. Avukatlar, müvekkillerinin suçsuzluğunu kanıtlamak veya cezanın hafifletilmesini sağlamak için çeşitli argümanlar sunabilirler. Bu argümanlar arasında, failin ihmal ettiği davranışın hukuki yükümlülüğü kapsamına girmediği veya failin kasıtlı olarak hareket etmediği yer alabilir.

6. Hukuki ve Psikolojik Etkileri

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçu, hem mağdur hem de fail üzerinde derin hukuki ve psikolojik etkiler bırakır. Mağdur, yaralanmanın getirdiği fiziksel ve psikolojik zorluklarla mücadele ederken, fail de ihmal ettiği davranışın sonuçlarıyla yüzleşir. Bu durum, failin toplum içerisindeki durumu ve psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

7. Yargılama Süreci

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçuna ilişkin yargılama süreci, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporlarının incelenmesi gibi aşamaları içerir. Mahkeme, tüm bu aşamaları titizlikle değerlendirerek adil bir karar vermeye çalışır. Yargılama sonucunda verilen karar, gerekirse temyiz edilebilir ve Yargıtay tarafından incelenebilir.

8. Önleyici Tedbirler ve Farkındalık

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçunun önlenmesi için çeşitli toplumsal ve hukuki önlemler alınabilir. Bu kapsamda, meslek sahiplerinin ve kamu görevlilerinin ihmali davranışlara karşı bilinçlendirilmesi, toplumsal farkındalık kampanyaları ile bu tür suçların önlenmesi için çalışmalar yapılması önemlidir. Ayrıca, bu tür suçların caydırıcılığını artırmak için hukuki düzenlemeler ve cezaların uygulanması da önemlidir.

Bu kapsamda, kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçu, bir kişinin yaralanmasına neden olabilecek ihmali bir davranışla hareket edilmesi durumunda işlenmiş bir suç olarak değerlendirilir ve cezası, olayın niteliğine ve suçun işleniş biçimine göre değişkenlik gösterebilir.

Leave a comment

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.