Tks Hukuk, sağlık hukuku alanında müvekkillerine hizmet vermektedir. Sağlık hukuku, hasta ile doktor ve hastane arasında ki hukuki ilişkiyi düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sağlık hukuku esasen birçok hukuk dalı ile yakında ilişkilidir. Ceza hukuku, medeni hukuk veya idare hukukunu da içinde barındırır.

Sağlık hukuku denilince akla ilk gelen malpraktis davalarıdır. Malpraktis davası, doktor hatası nedeniyle uğranılan zararın tazmini için açılan bir çeşit tazminat davasıdır.

Tıbbi uygulamalarda hastanın rızası önem arz eder. Hastanın tedavi edilmesi için her türlü tıbbi uygulama için hastanın rızasının alınması esastır. Ancak hastanın tedavi için rızası alınmasına rağmen tedaviyi uygulayacak hekimin de tıbbi standartlara uygun bir tedavi uygulaması gerekmektedir.

Hekimin tıbbi standartlar ölçüsünde hataya düşmesi, ihmali tedavi aşamasında ortaya çıkabileceği gibi teşhis aşamasında da olabilir.

Teşhis aşamasında, hastanın şikayetleri dinlenmeli, geçmişe yönelik hastalıkları öğrenilmeli, gerekli tetkikler yapılmalı ve hastalık teşhis edilmelidir. Bu aşamada doktorun ihmali ve yanlış teşhis uygulamaları da tıbbi malpraktis davalarının konusunu oluşturur.

Tedavi aşaması ise hastalığın teşhisinden sonra gelen aşamadır. Hastalığın tedavisine tıbbi standartlara uygun müdahalenin yapılması, tedavisine yönelik doğru ilacın verilmesi, verilen ilacın hastanın yaşına ve geçmiş hastalıklarına uygun olması, ameliyatın gerekli olduğu durumlarda hastaya açıkça anlatılması ve ameliyat için rızasının alınması gerekmektedir. Hastaya yanlış uygulanan tedavi sonucu hastanın uğradığı zarar malpraktis davalarının konusunu oluşturur.

Yasal düzenlemeler ile hekim kusuru nedeniyle açılacak tazminat davaları yani malpraktis davalarının gerekçeleri birçok sebebe dayandırılabilir. Haksız fiile bağlı hükümlere dayanılarak da dava açılabilir. Hekim ile hasta arasında sözleşmeye aykırılık iddiasına da dayandırılabilir. Vekaletsiz iş görme hükümlerine de dayanılarak dava açılabilir. Her somut olaya göre değerlendirilerek açılması gereken bir dava türüdür. Ancak hasta ile hekim arasında bir sözleşmenin varlığı halinde hekim en hafif kusurundan dahi sorumludur.

Kamu Hastanelerine bağlı çalışan hekime karşı dava açabilir miyim?

Kamu hastanelerinde, hekimin tıbbi standartlara aykırı hareket ederek hastalığın teşhis veya tedavisinde hataya düşmesi durumunda hekime karşı dava açılamamaktadır. Ancak hasta uğradığı zararı idare mahkemesinde açacağı tam yargı davası ile kamu hastanesinden talep edebilir.

Estetik operasyonlarına karşı malpraktis davası açabilir miyim?

Güzelleştirme maksadıyla yapılan tıbbi müdahaleler eser sözleşmesi kapsamında ele alınmaktadır. Burun estetiği ameliyatları, saç ekimi uygulamaları,  göğüs ameliyatları, vücut kıllarına lazer uygulamaları, fazla yağların alımı gibi tıbbi uygulamalar vb. estetik operasyonladır.

Eser sözleşmesi ile hekim ile hasta arasında kurulan ilişki de, hekim belli bir eser meydana getirmeyi üstlenmektedir. Bu nedenle uyguladığı tıbbi uygulamalar ile bir sonuç taahhüt etmektedir. Hasta yapılacak tüm işlemler ile ilgili aydınlatılmalı ve sonuç hakkında varsa riskler ile ilgili bilgilendirilmeli ve rızası alınarak müdahale gerçekleştirilmelidir.

Bu nedenle eser sözleşmesi kapsamında hekim en hafif kusurundan dahi sorumludur. Hasta tarafından uğranılan maddi ve manevi zarar malpraktis davalası ile talep edilebilir.

Hekimin cezai sorumluluğu var mıdır?

Hekim gerek teşhis gerekse tedavi aşamasında tıbbi standartlarının dışına çıkarak ihmal ve kusuru ile gerek kasten gerekse taksirli olarak yaptığı her türlü müdahaleden dolayı cezai sorumluluğu vardır. Hekimin fiili sebebiyle kasıt yoksa taksirle yaralama suçu veya taksirle öldürme suçu oluşmuş olabilir. Ancak bazı durumlarda hekimin cezai sorumluluğu oluşmasa da hukuki sorumluluğu doğmuş olabilir. Yani hekimin fiili suç oluşturmasa da hastaya tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Özel hastanelerde uygulanan tedavi işlemlerinde davayı kime karşı açmalıyım?

Hekimin teşhis veya tedavi uygulamalarında ihmali ve kusuru varsa hem hastaneye hem de hekime karşı dava açılabilir. Ancak hekimin uygulamalarından kaynaklanmayan sadece hastanenin organizasyon eksikliğinden, ihmalinden ya da kusurundan kaynaklanan bir zarar doğmuşsa sadece hastaneye karşı dava açılması gerekmektedir. Bu da yine her somur vakıaya göre değerlendirilmesi gerektiğinden alanında uzman avukattan hukuki danışmanlık hizmeti almanız tavsiye edilir.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.