Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi örneği aşağıda paylaşılmıştır. Ancak her evliliğin sona erme sebebi ve tarafları farklı olduğundan her dilekçe kendine özgüdür. Dilekçede ki eksiklik ya da hatalar davayı başından kaybetmenize sebep olabilir. Yasal düzenlemeler ile genel boşanma sebeplerinden olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi sebeplerin dışında özel boşanma sebeplerinden olan zina yani aldatma sebepleri için ispat açısından ayrı düzenlemeler yapılmıştır. Evlilik birliğinin sona ermesine neden olan tüm olayların ispatı, mahkeme tarafından kusur değerlendirmesi için önem arz eder. O nedenle alanında uzman boşanma avukatından hukuki destek almalısınız. 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesini Kim Yazar?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi genellikle tarafların avukatları veya kendileri tarafından yazılır. Anlaşmalı boşanmanın hukuki prosedürlerine uygun olması için tarafların bir avukattan yardım alması tavsiye edilir. Avukatlar, dilekçenin hazırlanmasında ve içeriğin yasal gerekliliklere uygun olmasında yardımcı olabilirler. Ayrıca, anlaşmalı boşanmanın koşullarını belirlemek, anlaşmazlıkları önlemek ve süreci daha hızlı tamamlamak için uzman desteği önemlidir.

Sebebe Bağlı Boşanma Davaları Dilekçeleri

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Zina, evlilik birliği içinde eşlerden birinin sadakatsizlik etmesidir. Bu nedene dayanarak boşanma davası açmak isteyen davacı, dilekçede zina eyleminin ayrıntılarını, eşinin sadakatsizlik yaptığını ve bu olayın kendisini evliliği sürdüremez duruma getirdiğini belirtmelidir. Dilekçede, zinanın ispatına yönelik deliller ve varsa tanıklar sunulmalıdır. Ayrıca, davacı, maddi ve manevi tazminat, nafaka veya diğer taleplerini açıkça ifade etmelidir. Zina nedeniyle boşanma davası açacak kişinin, sadakatsizliği öğrenmesinden itibaren altı ay içinde dava açması gerekir.

Hayata Kast, Kötü Muamele veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Eşin, diğer eşin hayatına kast etmesi, onu ciddi şekilde kötü muameleye maruz bırakması veya onur kırıcı davranışlarda bulunması, boşanma sebebi olarak kullanılabilir. Dilekçede, eşin hayata kast etme veya kötü muamele eylemlerinin ayrıntıları ve varsa delilleri açıklanmalıdır. Aynı zamanda, davacı eş, bu olaylar nedeniyle evlilik birliğini sürdüremeyeceğini belirtmelidir. Mahkemeden velayet, nafaka, tazminat ve diğer talepler istenebilir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Eşin, küçük düşürücü bir suç işlemesi veya toplumca kabul görmeyen bir hayat sürmesi boşanma sebebi olabilir. Davacı, dilekçede eşinin işlediği suçu veya haysiyetsiz yaşam tarzını açıkça belirtmeli ve bu durumun evlilik birliğini sürdürülemez hale getirdiğini ifade etmelidir. Bu tür davalarda, deliller ve tanıklar önemli rol oynar. Davacı ayrıca velayet, nafaka ve tazminat taleplerini dile getirmelidir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Terk, eşlerden birinin haklı bir sebep olmadan ortak konutu terk etmesi ve diğer eşin ihtarına rağmen eve dönmemesi durumunda boşanma sebebi olur. Terk nedeniyle dava açmak isteyen davacı, eşinin en az altı ay boyunca eve dönmediğini ve ihtar çekilmesine rağmen geri dönmediğini belirtmelidir. Mahkemeden velayet, tazminat, nafaka veya diğer talepler istenebilir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Eşin akıl hastalığı nedeniyle evlilik birliğinin devam ettirilemez hale gelmesi boşanma sebebi olabilir. Dilekçede, eşin akıl hastalığı nedeniyle evliliğin sürdürülmesinin zorlaştığı ve resmi bir sağlık kurulu raporu ile hastalığın onaylandığı belirtilmelidir. Mahkemeden, bu sebeple boşanma kararı verilmesi, varsa çocukların velayeti ve diğer talepler istenmelidir.

Boşanma Dilekçesinde Neler Yer Almalıdır?

Boşanma dilekçesi, boşanma sürecinin hukuki bir belgesi olduğu için bazı temel bilgileri içermelidir. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma fark etmeksizin dilekçede yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 1. Mahkeme Bilgileri: Dilekçenin sunulacağı aile mahkemesi veya adliye bilgileri.

 2. Taraf Bilgileri: Eşlerin isimleri, kimlik bilgileri, adresleri ve iletişim bilgileri.

 3. Evlilik Bilgileri: Evliliğin ne zaman yapıldığı, süresi ve varsa çocuklar hakkında bilgiler.

 4. Boşanma Sebepleri: Boşanma gerekçeleri, anlaşmalı boşanma durumunda uzlaşma koşulları.

 5. Çocuklarla İlgili Düzenlemeler: Çocukların velayeti, nafaka ve ziyaret hakları gibi konularda anlaşmalar.

 6. Maddi Düzenlemeler: Mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve diğer mali düzenlemeler.

 7. Anlaşma ve Talepler: Anlaşmalı boşanma için her iki tarafın da kabul ettiği koşullar, çekişmeli boşanma için tarafların talepleri.

 8. Deliller: İddiaların ispatı için sunulan deliller, belgeler veya tanıklar.

 9. İmza ve Tarih: Tarafların ve avukatlarının imzaları ile dilekçenin düzenlendiği tarih.

Bu temel bilgiler dilekçenin temelini oluşturur, ancak her boşanma durumu kendine özgü olduğu için dilekçenin de her olaya göre düzenlenmesi önemlidir. Avukat desteği bu süreçte büyük fayda sağlar.

Mahkemeye Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir?

Mahkemeye boşanma dilekçesi vermek için öncelikle dilekçenizi hazırlamanız gerekir. Dilekçede mahkeme başlığı, taraf bilgileri, boşanma sebebi, talepler, deliller ve imza gibi önemli bilgilerin bulunduğundan emin olun. Ayrıca kimlik fotokopisi, evlilik cüzdanı örneği, varsa çocuklara ilişkin belgeler ve mal varlığına dair belgeler gibi ilgili dokümanları toplayın. Türkiye’de boşanma davaları aile mahkemelerinde görülür, ancak aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesi bu görevi üstlenir. Dava başvurusunu, tarafların son altı ay içinde ikamet ettiği yerdeki mahkemeye yapmalısınız.

Mahkemeye dilekçeyi sunmadan önce, dava açma masraflarını (harç ve gider avansı) ödemeniz gerekir. İlgili mahkemenin veznesine başvurarak ödemelerinizi yapın. Ardından dilekçeyi, gerekli belgelerle birlikte mahkemenin tevzi bürosu veya yazı işleri müdürlüğüne teslim edin. Dilekçeyi verdiğinizde, mahkeme dosyanıza bir numara atar ve davayla ilgili bilgileri içeren bir belge verir.

Dilekçe verildikten sonra, karşı tarafa resmi olarak iletilecek ve dava süreci başlatılacaktır. Duruşma tarihleri geldiğinde mahkemede hazır bulunmanız veya avukatınızın sizi temsil etmesi gerekecektir. Bir avukattan destek almak, dilekçenin eksiksiz hazırlanması ve hukuki sürecin doğru yürütülmesi açısından önemlidir.

Tek-Tarafli-Boşanma Dilekçesi Örneği

[Mahkemenin Adı]
Örneğin: [Pendik Aile Mahkemesi Başkanlığı’na]

Dava Numarası: (Önceden atanmışsa)

Davacı:
Adı-Soyadı: [Davacının Adı ve Soyadı]
T.C. Kimlik No: [Davacının T.C. Kimlik Numarası]
Adres: [Davacının Adresi]

Davalı:
Adı-Soyadı: [Davalının Adı ve Soyadı]
T.C. Kimlik No: [Davalının T.C. Kimlik Numarası]
Adres: [Davalının Adresi]

Davanın Konusu:
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma talebi.

Açıklamalar:

 1. Evliliğin Başlangıcı:
  Davacı ve davalı [Evlilik Tarihi] tarihinde evlenmiş olup, aralarındaki evlilik birliği [Evlilik Süresi] yıl sürmüştür.

 2. Çocuklar:
  [Veya “Evlilikten çocuk bulunmamaktadır.”]

 3. Boşanma Sebepleri:
  Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylar, davalı tarafından davacıya karşı [Fiziksel/psikolojik şiddet, sadakatsizlik, ekonomik sorunlar, vb.] nedeniyle yaşanmaktadır. Davacı, evlilik birliğinin sürdürülemez hale geldiğini düşündüğünden boşanma talep etmektedir.

 4. Çocukların Velayeti (varsa):
  Davacının çocuk(lar)ın velayetini üstlenmek istediği belirtilir ve çocuklarla ilgili nafaka, ziyaret gibi talepler dile getirilir.

 5. Maddi Talepler:
  Davacının maddi-manevi tazminat, nafaka, mal paylaşımı veya diğer mali talepleri burada açıkça belirtilmelidir.

Sonuç ve Talep:

Yukarıda belirtilen sebeplerle, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle, davalıdan boşanmak istiyorum. Mahkemenizden şu taleplerde bulunuyorum:

 1. Davalının [Adı-Soyadı] ile olan evlilik birliğinin sona erdirilmesi,
 2. [Varsa çocukların velayetinin kime verileceği],
 3. [Nafaka, tazminat veya diğer maddi taleplerin detayları].

Saygılarımla,
[Tarih]
[Davacının Adı-Soyadı ve İmza]

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma Davası Dilekçe Ücreti 2024 Ne Kadar?

2024 yılında boşanma dilekçe ücretleri, mahkeme masraflarını ve dava süreciyle ilgili giderleri içeren harçlar, değişkenlik gösterebilir. Harç miktarları her yıl belirlenen yasal tarifeye göre güncellenir. Dava açma harcı, başvurulan mahkemeye göre değişir ve anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma davalarının masrafları farklıdır. Ek olarak, gider avansı adı verilen, duruşma boyunca mahkemece yapılacak masraflar için alınan ek ücret de ödemeniz gerekir. Ücretler hakkında net bilgi almak için bağlı bulunduğunuz mahkemenin veznesine veya hukuk bürolarına danışabilirsiniz.

Tek Taraflı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tek taraflı (çekişmeli) boşanma dilekçesi, boşanmayı talep eden kişinin veya avukatının yazdığı, boşanmanın gerekçelerini ve taleplerini içeren belgedir. Dilekçe, davacı ve davalı isimleri, adresleri ve iletişim bilgileriyle başlamalıdır. Ardından, boşanma sebeplerini ayrıntılı olarak açıklamalı ve bu iddiaları destekleyen delillerle birlikte sunulmalıdır. Çocukların velayeti, nafaka ve maddi tazminat gibi talepler de dilekçede net bir şekilde belirtilmelidir. Son olarak dilekçe, davacı veya avukatının imzası ve tarih ile tamamlanmalıdır. Hukuki prosedürlere uygun bir dilekçe hazırlamak için uzman bir avukattan yardım almak önemlidir.

Boşanma Davası Dilekçesi Elle Yazılır mı?

Boşanma davası dilekçesi, resmi bir belge olarak mahkemeye sunulduğundan, genellikle bilgisayar ortamında hazırlanır. Ancak, elle yazılmış dilekçeler de mahkemelerce kabul edilebilir. Bu durumda dilekçe, okunaklı bir şekilde yazılmalı ve gerekli tüm bilgileri içermelidir. Dilekçenin elle yazılması, yazının okunaklı olmasını, net ifadeler kullanılmasını ve eksik bilgi verilmemesini gerektirir. Avukat desteği olmadan hazırlanan dilekçelerin hukuki yeterliliği konusunda emin olunmadığında profesyonel yardım almak iyi bir fikirdir.

Avukatsız Boşanma Dilekçesi Yazılır mı?

Evet, avukatsız olarak boşanma dilekçesi yazılabilir. Ancak, boşanma davalarının hukuki açıdan karmaşık olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Dilekçenin doğru yazılması, delillerin uygun şekilde sunulması ve davanın etkin yönetilmesi için bir avukattan destek almak önemlidir. Avukat, dava sürecini daha etkili yönetebilir ve taleplerin doğru sunulmasını sağlar. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında, tarafların haklarını koruyabilmeleri için hukuki danışmanlık önemlidir.

Avukatsız olarak anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamak, boşanma sürecinde anlaşmaya varan eşlerin mahkemeye sunmak için resmi bir belge düzenlemesini gerektirir. Bu süreç, tarafların yasal haklarının korunması ve sürecin doğru şekilde ilerlemesi açısından hassastır. Avukat yardımının burada önemli olmasının birkaç sebebi vardır. İlk olarak, dilekçe Medeni Kanun’un öngördüğü yasal gerekliliklere uygun olmalıdır. Avukat, dilekçenin tüm yasal çerçevelere uymasını sağlar. Ayrıca dilekçede tarafların isimleri, evlilik bilgileri, boşanma sebepleri, çocukların velayeti, nafaka ve mal paylaşımı gibi önemli detaylar eksiksiz yer almalıdır. Avukatlar, bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlayarak ileride çıkabilecek hukuki sorunları önler.

Anlaşmalı boşanmanın en önemli kısmı, taraflar arasında oluşturulan anlaşma protokolüdür. Bu protokolde boşanmanın şartları, maddi yükümlülükler ve çocuklarla ilgili düzenlemeler detaylıca belirtilmelidir. Bir avukat, protokolün yasal gereklilikleri karşılamasına yardımcı olur. Ayrıca, boşanma süreci karmaşık olabilir ve avukatlar müşterilerinin menfaatlerini koruyarak taleplerini doğru şekilde dile getirmelerini sağlar. Hukuki danışmanlık, boşanma sürecinde karşılaşılabilecek sorunlara açıklık kazandırır ve çözüm yolları sunar. Avukat desteği, boşanma dilekçesinin hukuki yeterliliğe sahip olmasını sağlayarak tüm önemli detayların eksiksiz yer almasına yardımcı olur.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir?

Boşanma dilekçesi, mahkemenin tevzi bürosu veya yazı işleri müdürlüğüne teslim edilmelidir. Dilekçenin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmuş olması, mahkemeye sunulan belgelerin tam olması gerekir. Dilekçe sunulmadan önce, dava açma harçları ve gider avansı gibi masraflar, mahkeme veznesine ödenir. Mahkemeye dilekçe verildikten sonra bir dosya numarası atanır ve bu numara ile davanızın takibini yapabilirsiniz.

Boşanma Dilekçesi Verdikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Boşanma dilekçesi verildikten sonra mahkemenin tarihini belirlemek, mahkemenin iş yoğunluğuna ve boşanma türüne bağlıdır. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle daha hızlı görülür ve duruşma tarihleri birkaç hafta içinde belirlenebilir. Çekişmeli boşanma davalarında ise, mahkemenin iş yükü ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak duruşma tarihi birkaç ay sonrasına da ertelenebilir. Mahkeme, duruşma tarihini belirler ve davayı açan taraflara bu tarihi resmi tebligat yoluyla bildirir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.