Tks Hukuk, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren davaların yürütülmesi ve infaz aşamasına kadar ihtiyaç duyduğu her türlü hukuki desteği sağlayarak ceza hukuku alanında hizmet vermektedir.

Ceza Hukuku Alanında ki Bazı Hizmetlerimiz:

  • Soruşturma aşamasında şüpheli müdafiiliği
  • Ceza davası aşamasında sanık müdafiiliği,
  • Ceza davasında mağdur, suçtan zarar gören veya müşteki vekilliği,
  • Tutuklama kararlarına karşı yapılacak itirazlar ile ilgili başvuru
  • Ceza davalarında tutuklu yargılanmalara karşın tahliye taleplerinin mahkemeye başvurulması
  • Koruma tedbirlerine karşı itiraz
  • Ağır Ceza mahkemesinin görev alanına giren ceza davaları
  • Asliye ceza mahkemesinin görevli alanına giren ceza davaları
  • Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay başvuruları

Ceza hukuku, suç oluşturan hukuka aykırı davranışlar ile buna karşı yaptırımları düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza muhakemesi hukuku ise maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usul ve esasları düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Maddi ceza hukuku da kendi içinde genel ve özel hükümler olarak ikiye ayrılır. Genel hükümler her suça uygun düştüğü ölçüde uygulanabilen hükümler iken özel hükümler suçların her birini tanımlayan ve yaptırımları ayrı ayrı belirleyen hükümlerdir.

Mağdur, suçun işlenmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören kişidir.

Malen sorumlu ise, yargılama konusu suçun hükme bağlanması ile mali olarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişidir.

Suçtan zarar gören ise, Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile suçtan doğrudan doğruya zarar gören kişi olarak kabul edilmektedir.

Türkiye’de ceza davalarına bakmaya yetkili ceza mahkemelerinin görevi suçun nev’i ve kanunda belirlenen ceza miktarına göre tayin olunur.

Gerek soruşturma aşamasında şüpheli gerekse kovuşturma aşamasında sanık her zaman avukatın hukuki yardımından faydalanma hakkına sahiptir.

Ceza muhakeme hukuku esasen üç ayrı aşamadan oluşur. İlk aşama, C.savcısının suç isnadı olan kişi hakkında yürüttüğü soruşturma aşamasıdır. Bu aşamada işlediği iddia olunan suç hakkında şüphelinin ifadesi alınır, gerekli görülür ise tutuklama ve diğer koruma tedbirleri uygulanabilir. Gerekli görülen koruma tedbiri C. Savcısı tarafından talep edilerek Sulh Ceza Hakiminin kararı ile uygulanabilir. Soruşturma aşamasında tüm deliller toplanıp şüpheli hakkında C.Savcısı tarafından iddianame düzenlenerek kamu davası açılması talep edilebilir. Ya da yine C. Savcısı tarafından toplanan deliller şüphelinin suç işlediğine yönelik yeterli şüphe oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verilebilir. Bazen şüpheli hakkında kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşmuş ise de kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesi mümkündür.

İkinci aşama ise, soruşturmanın sona erdiği iddianamenin düzenlenerek ilgili mahkemesince kabul edildikten sonra ki aşama kovuşturma ya da kamu davası aşamasıdır. Bu aşamada mahkemesince soruşturma aşamasında toplanan delillere ek olarak gerekli gördüğü delil var ise onları toplar, sanığın savunmasını alarak bir karar verdiği aşamadır. Mahkemesince sanığın cezalandırılmasına karar verilebileceği gibi beraatine de karar verilebilir.

Sanığın cezalandırılması sadece hapis cezası anlamına gelmemelidir. Hapis cezasının yanında adli para cezası veya güvenlik tedbirine de hükmolunabilir. Sanık hapis cezası ile cezalandırılsa dahi şartları var ise verilen cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) veya adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

Verilen hapis cezası Bölge Adliye Mahkemeleri (istinaf) ve Yargıtay (temyiz) incelemelerinden geçip kesinleşmesinden sonra infaz olunur.

Üçüncü aşama ise, cezasının infaz edildiği aşamadır. Cezası infaz edilen hükümlü şartlar oluştuğunda koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanarak tahliye edilir.

TKS Hukuk, tüm bu süreçte gerek yargılanan kişinin gerekse suçtan zarar görenin, mağdurun, müştekinin veya müdahilin haklarını gözeterek savunmasını yaparak müvekkilinin yanında olur.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.