TKS Hukuk, tüketici uyuşmazlıklarında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer yasal mevzuat kapsamında ki tüm uyuşmazlıkların çözümünde gerek tüketicinin, gerekse karşı tarafın yasal hakları ile ilgili müvekkilinin yanına yer alır.

Tüketici hukuku alanında ki bazı hizmetlerimiz:

 • Tüketici sözleşmelerinin hazırlanması
 • Tüketici sözleşmelerinin incelenerek görüş bildirilmesi
 • Güncel yasal mevzuatın takibi
 • Tüketici uyuşmazlıklarında hukuki görüş bildirme
 • Tüketici hakem heyetine başvuru
 • Tüketici hakem heyeti kararlarına itiraz
 • Taraflar arasında ki görüşmelere katılım, hukuki görüş sunma, sulh protokolü hazırlama
 • Ayıplı mal ve ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Tüketici mahkemelerinde görülen her türlü uyuşmazlığın çözümü

Ayıplı mal nedir?

Ayıplı mal, tüketici ile satıcı arasında teslimi kararlaştırılan ürünün objektif koşullara uygun özelliklere haiz olmaması veya taraflarca kararlaştırılan özellikleri taşımaması durumunda o ürün ayıplı mal olarak kabul edilir.

Ambalajında veya tanıtım broşüründe taşıdığı taahhüt edilen özelliklerin bir veya birden fazlası taşımadığı anlaşılan ürün de ayıplı mal olarak kabul edilir.

Bu durumda tüketicinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa göre birçok seçimlik hakkı mevcuttur. Bunlar:

 • Ayıplı malı iade ederek sözleşmeden dönebilir.
 • Ayıplı malı iade etmeyerek, ayıp oranında ürün bedeline indirim uygulanmasını talep edebilir.
 • Ayıplı malın satıcı tarafından onarılması veya eksikliklerinin giderilmesini isteyebilir.
 • Ayıplı malın sözleşmeye uygun başka bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.

Tüketici bu seçimlik haklarını kullanabileceği gibi, Türk Borçlar Kanunu’na göre tazminatta isteyebilir.

Tüketici, ayıplı malın satıcı tarafından onarılmasını veya eksikliklerin giderilmesini isteme ve ayıplı malın başka bir benzeri ile değiştirilmesini isteme haklarından birini satıcıya karşı kullanabileceği gibi üretici ve ithalatçıya karşı da bu seçimlik haklardan birini kullanabilir.

Tüketici ayıplı malı iade ederek sözleşmeden dönme ve uygun bir indirim isteme haklarından birini kullanması durumunda tüketiciye ödenmesi gereken tutarın gecikmeksizin satıcı veya sağlayıcı tarafından ödenmesi gerekir.

Ayıplı Hizmet Nedir?

Ayıplı hizmet, tarafların sözleşmede belirledikleri, objektif koşulları taşımayan veya belirlenen süre içinde tamamlanması mümkün olmayan hizmete ayıplı hizmet denir.

Hizmet sağlayıcısının reklam, broşürler veya internet portalı ile taahhüt ettiği özellikleri içermeyen, beklenen faydayı sağlamayan eksiklikler ayıplı hizmettir.

Bu durumda tüketicinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre birçok seçimlik hakkı mevcuttur. Bunlar:

 • Ayıplı hizmetin telafi edilerek taahhüt edilene uygun olarak yeniden görülmesini isteyebilir.
 • Ayıplı hizmetin eksikliği ile orantılı olarak indirim uygulanmasını talep edebilir.
 • Tüketici sözleşmeden dönerek ödenene bedelin kendisine iadesini isteyebilir.

Tüketici bu seçimlik haklarını kullanabileceği gibi, Türk Borçlar Kanunu’na göre tazminatta isteyebilir.

Tüketici, ayıplı hizmete karşı sözleşmeden dönme ve uygun bir indirim isteme haklarından birini kullanması durumunda tüketiciye ödenmesi gereken tutarın gecikmeksizin satıcı veya sağlayıcı tarafından ödenmesi gerekir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Düzenlenen Bazı Sözleşmeler:

 • Taksitle Satış Sözleşmeleri
 • Tüketici Kredisi Sözleşmeleri
 • Konut Finansmanı Sözleşmeleri
 • Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri
 • İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler
 • Mesafeli Sözleşmeler
 • Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler
 • Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri
 • Paket Tur Sözleşmeleri
 • Abonelik Sözleşmeleri

Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici Hakem Heyetleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir.

Yasal düzenlemeler ile uyuşmazlık konusu mal veya hizmetin değeri 66.000 TL nin altında ise uyuşmazlığın Tüketici Hakem Heyeti nezdinde çözüme kavuşturulması zorunludur. Bu hususta taraflar tüketici hakem heyetine başvurmadan İcra ve İflas Kanunu’na göre alacak taleplerini doğrudan icra müdürlükleri aracılığı ile de tahsil etmeye çalışabilir. Ancak borçlunun itiraz etmesi durumunda icra takibi duracaktır. Bu durumda tüketici yani alacak iddiasında bulunan alacaklının tüketici hakem heyetine başvurarak uyuşmazlığın çözümünü sağlamalıdır. Bu parasal sınır 2023 yılı için geçerli olup, her takvim yılı başında düzenlenmektedir.

Tüketici Hakem Heyetine başvuru zorunluluğu, uyuşmazlığın alternatif çözüm yolları ile çözüme kavuşturulmasına engel değildir. Bu sebeple uyuşmazlığın arabuluculuk yoluna başvurarak veya sulh ile çözmek mümkündür.

Tüketici Hakem Heyeti kararları taraflar için bağlayıcıdır. Yani aynı mahkeme kararları gibi hukuki hayatta sonuçlarını doğurur. Yani aynı bir mahkeme kararıymış gibi ilamlı icra takibine konu edilebilir.

Tüketici Hakem Heyeti kararlarına itiraz etmek de mümkündür. Bu sebeple Hakem kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici mahkemesinde itiraz edilebilir. Tüketici mahkemesinin itiraz üzerine vereceği karar kesindir.

Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

Kural olarak tüketici mahkemesinin görev alına giren uyuşmazlıklar için dava açmadan önce arabulucuya başvurmuş olması dava şartıdır. Yani dava açılmadan önce uyuşmazlığın arabuluculuk görüşmeleri ile görüşülmüş olması beklenir. Arabuluculuk görüşmeleri ile uyuşmazlığın çözümü mümkün olmaz ise taraf dava yolu ile uyuşmazlığın çözümünü isteyebilir.

Tüketici hakem heyetlerinin görevi alanına giren, yani 2023 yılı için uyuşmazlığın 66.000 TL nin altında olduğu uyuşmazlıklar veya tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz sebebiyle tüketici mahkemesine yapılacak itiraz başvuruları için ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da sayılan bazı hallerde arabuluculuğa başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.