Tks hukuk, tüzel kişi müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vererek olası uyuşmazlıklarına karşı yasal düzenlemeler ile hukuki destek sunmaktadır. Yaşanan uyuşmazlıklarına da doğru çözüm ve tavsiyeler ile yönlendirerek danışmanlık hizmeti sunar.

Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku Alanında ki Hizmetlerimiz

  • Şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunmak
  • Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, şube açılışı, şirket devralmaları, şirket birleşmeleri, şirketlerin tasfiye ile sona ermesi hakkında hukuki desteği sağlamak
  • Şirketlerin yönetim kurulu kararlarının, iç yönergelerinin, tadil sözleşmelerinin hazırlanması ile ilgili hukuki desteği sağlamak
  • Şirket toplantılarına gerekli görüldüğünde katılım sağlamak, interaktif yöntemlerle ihtiyaç duyulan zamanlarda destek sağlamak
  • Şirketlerin ticari faaliyetleri ile ilgili sözleşmelerini hazırlamak, görüş bildirmek
  • Şirketlerin insan kaynakları birimlerine danışmanlık desteği vererek, işçilerin işe alımları, iş sözleşmelerinin feshi ve tüm özlük işlemleri hakkında hukuki desteği sunmak
  • Şirket çalışanlarına gerekli görülen hukuki eğitimin verilmesi

Şirket Birleşmeleri ve Devralma Süreci

Türk Ticaret Kanunu’na göre bir şirket bir başka şirketi devralarak devreden şirketin tüzel kişiliğinin son bulması ile olabileceği gibi, birden fazla şirketin bir araya gelerek yeni bir şirket kurup birleşmeleri şeklinde de gerçekleşebilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu ile belli bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Buna göre, bir sermaye şirketi bir sermaye şirketiyle, bir kooperatif ile ya da devralan şirket olması şartı ile komandit ve kollektif şirket ile birleşebilmektedir.

Şahıs şirketleri de şahıs şirketleri ile birleşebileceği gibi devrolunan şirket olmaları şartıyla sermaye şirketleri ve kooperatiflerle birleşebilir.

Birleşmelerin yazılı bir sözleşme ile yapılması şarttır. Birleşme sözleşmesinin, katılan şirketlerin yönetim organları tarafından imzalanması ve genel kurullarınca da onaylanması gerekmektedir.

Ticari Sözleşmeler

Sözleşme, birden fazla tarafın bir sonuca yönelik iradelerinin karşılıklı birbirine uygun hale getirilmesini sağlayarak tarafların hak ve menfaatlerini düzenlemektedir. Taraflar Anayasa ile güvence altına alınan sözleşme hürriyetine sahiptir. Ancak yapılan sözleşmenin hukuk hayatında sonuçlarını doğurabilmesi için yasal düzenlemelere uygun olmalı, ahlaka aykırı olmamalı, imkansız olmamalı, kişilik hakkını koruyan hükümlere aykırı olmamalı ve kamu düzenine uygun olmalıdır.

Bir sözleşme, tarafların arasında ki ilişkiyi düzenleyen bir anayasa niteliğindedir.

Sözleşmeler kural olarak yazılı olmak zorunda değildir. Ancak yasal düzenlemeler ile bazı sözleşmelerin hukuk hayatında sonuç doğurabilmesi için özel şekil şartları düzenlenmiştir. Bazı sözleşmeler yazılı bazı sözleşmeler resmi yazılı şekle tabiidir. Yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmayan bir sözleşme hükümsüzdür.

Sözleşmeler birçok hukuk dalı ile bağlantılıdır. Bir sözleşmenin imzası tarafları, sözleşmede ki hak ve yükümlülükleri ile bağlar. Taraflar Anayasa ile güvence altına alınan sözleşme hürriyetine sahipse de, yasal düzenlemelere aykırı sözleşme yapılamaz. Bu nedenle bir sözleşmenin hazırlanma süreci ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere birçok yasal mevzuata hakim olmayı gerektirir.

Sözleşmelerin oluşması tarafların karşılıklı müzakeresi sonucu oluşur. Şirketler için müzakere süreçleri büyük önem arz eder.

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bazı sözleşmeler; mülkiyetin devri amacını taşıyan satış, trampa, bağışlama sözleşmeleri, kullandırma amacı taşıyan kira, kullanım ödüncü, tüketim ödüncü sözleşmeleri, iş görme amacı taşıyan hizmet, eser, yayım, vekalet sözleşmeleri, saklama amacı taşıyan saklama, vedia sözleşmeleri, teminat amacı taşıyan kefalet, rehin, garanti sözleşmeleri, talih ve tesadüfe bağlı kumar, bahis, ömür boyu bakma sözleşmeleri yer alır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen bazı sözleşmeler; taksitle satış, tüketici kredisi, konut finansmanı, ön ödemeli konut satışı, mesafeli sözleşmeler yer alır.

Diğer kanunlarda düzenlenen sözleşmeler; cari hesap sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri, hakem sözleşmeleri, finansal sözleşmeler, faktoring sözleşmeleridir.

Bir sözleşme aynı zamanda içinde birçok sözleşmeyi barındırabilir. Öncelikle bir sözleşmenin başlığı olmalıdır. Sözleşmenin amacı sözleşmede yazılmalıdır. Objektif koşullarda herkesin bilemeyeceği, uzmanlık gerektiren, teknik terimler içeren bir sözleşmede mutlaka tanımlar başlığı altında ilgili kelimelerin herkesin anlayabileceği bir şekilde açıklanması gerekir. Taraflar başlığı altında sözleşmede imzası yer alacak kişilerin isimleri, unvanları, adresleri, kimlik bilgileri, vergi numaraları, mersis numaraları vb bilgilere yer verilmelidir. Tarafların sözleşmede ki yükümlülükleri açık ve net olarak yazılmalıdır. Yükümlülüklerin nasıl ve ne zaman ifa edileceği de açıkça yer almalıdır. Sözleşmenin sona erme hallerine sözleşmenin içinde yer verilmelidir. Tarafların yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda diğer tarafa ödenecek hakkaniyete uygun olarak cezai şartın belirlenmesi önem arz eder. Son olarak da sözleşme hakkında bir uyuşmazlık çıkması halinde ne şekilde çözüleceği de belirlenerek sözleşmeye yazılmalıdır. Son olarak da sözleşmenin her sayfası imzalanmalıdır.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.