TCK Madde 35 Suça Teşebbüs

TCK Madde 35 Suça Teşebbüs

TCK Madde 35, Türk Ceza Kanunu’nda suça teşebbüsü düzenler. Bu maddeye göre, suça teşebbüs, bir suçun tamamlanamadan sona erdirilmesi durumunda gerçekleşir. Kişinin suçu işleme kararının ardından eyleme başlaması, ancak suçu tam olarak işleyememesi halinde teşebbüs söz konusudur. Burada önemli olan, failin suçun işlenmesine yönelik olarak bir başlangıç yapmış olmasıdır. Ancak bu başlangıç, suçun sonuçlarına ulaşmadan önce bırakılırsa, tamamlanmamış bir suç eylemi olarak kabul edilir ve teşebbüs kapsamında değerlendirilir. Suçun tamamlanamamasının nedenleri arasında failin kendi iradesiyle vazgeçmesi, başarısız olması veya başka sebepler yer alabilir. Eğer fail kendi iradesiyle suç işlemekten vazgeçerse, bu durum ayrıca “gönüllü vazgeçme” olarak değerlendirilir ve cezai sorumluluğu etkileyebilir. Suça teşebbüs halinde, suçun tamamlanmış olmasından daha düşük bir ceza verilebilir, fakat bu durumun ayrıntıları failin suça ne kadar yaklaştığına ve suçun ciddiyetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Suça Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme Nedir? 

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen iki önemli kavramdır. Suça teşebbüs, bir suçun tam olarak işlenememesini ifade eder. Suçun işlenmesine yönelik hareketler başlamış ancak sonuçlandırılamamışsa, bu durum teşebbüs olarak değerlendirilir. Örneğin, bir kişi başkasını öldürmeye karar verir ve bu eylemi gerçekleştirmeye başlar ancak herhangi bir sebeple eylemi tamamlayamaz.

Gönüllü vazgeçme ise, failin kendi iradesiyle suç işlemekten vazgeçmesidir. Fail, suç işlemeye başlamış olabilir ancak herhangi bir dış müdahale olmaksızın suçu tamamlamaktan kendi iradesiyle vazgeçerse, bu durumda ceza hukukunda cezanın hafifletilmesi söz konusu olabilir. Bu durum, failin topluma yeniden kazandırılmasını teşvik edici bir unsurdur çünkü suçun sonuçlarını daha fazla ağırlaştırmaktan kaçınmış olur.

Bu iki kavram arasındaki temel fark, teşebbüste failin suçu tamamlama niyetinin devam ettiği ancak başarısız olduğu, gönüllü vazgeçmede ise failin aktif bir şekilde suçu tamamlama kararından caymasıdır. Gönüllü vazgeçme, genellikle failin lehine olarak değerlendirilir ve ceza miktarında indirim sağlanabilir.

Suça Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme Halinde Ceza

Suça teşebbüste bulunan kişi, suç tamamlanmadığı için o suça ilişkin öngörülen cezada indirime gidilir. Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

TCK’ya göre, suçun tamamlanmasından önce fail gönüllü olarak vazgeçerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır. Örneğin; bir kişi dolandırma niyetiyle bir kişiye ait banka bilgilerini ele geçirmiş ancak daha sonra vazgeçmişse dolandırıcılığa teşebbüs hükümlerinden değil, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, başkasına verme ve yayma” suçundan cezalandırılır.

Suça Teşebbüs Şartları (TCK 35)

Suça teşebbüs, bir suçun tamamlanma aşamasına gelmeden bırakılması durumunda söz konusu olur ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 35. maddesi tarafından düzenlenmiştir. Suça teşebbüs şartlarını karşılamak için öncelikle failin suçu işleme niyetiyle harekete geçmiş olması gerekir. Bu, suçun unsurlarının gerçekleştirilmesine yönelik somut bir eylemin başlatılması anlamına gelir. Eğer bu eylemler, suçun sonuçlarını doğuracak noktaya ulaşmadan kesilirse, yani suç tam olarak işlenmeden sonlandırılırsa teşebbüsten bahsedilir. Failin eylemi bırakma nedenleri failin kendi iradesiyle vazgeçmesi dışında her şey olabilir.  Suça teşebbüs, o suça özgübelirlenen cezai yaptırım esas alınarak teşebbüs hükmü üzerinden cezada indirime gidilir. Ancak, yargılama sırasında failin suçu tamamlama potansiyeli ve niyeti de dikkate alınır. Suça teşebbüs durumunda, failin suçun tamamlanmasından önce hareketlerini durdurması ve suçun önlenmesi için adımlar atması önem taşır.

Gönüllü Vazgeçme Şartları (TCK 36)

Gönüllü vazgeçme, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 35. madde ile düzenlenen suça teşebbüs durumunda, failin suçu tamamlamaktan kendi iradesiyle vazgeçmesi durumudur. Gönüllü vazgeçme şartları TCK’nın 36. maddesinde belirtilmiştir. Öncelikle, failin suçun tamamlanmasını engelleyecek şekilde aktif bir rol alması gerekmektedir. Yani, suçun sonuçlarının ortaya çıkmasını kendi eylemleriyle önlemelidir. Eğer fail bu koşulları yerine getirirse, suçtan dolayı ceza verilmeyebilir veya cezası hafifletilebilir. Gönüllü vazgeçme, yalnızca failin kendi hareketleriyle ve açık bir niyetle suçun gerçekleşmesini aktif olarak engellemesiyle mümkündür. Bu durum, failin yargılanma sürecinde lehine değerlendirilir ve genellikle ceza indirimi olarak yansır.

Suça Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme Arasındaki Fark

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme arasındaki temel fark, failin suç işlemeye yönelik iradesinin sonlandırılma biçimidir. Teşebbüste suç tamamlanamazken, gönüllü vazgeçmede fail aktif olarak suç işlemekten kendi iradesiyle vazgeçer.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası

Kasten öldürmeye teşebbüs, bir kişiyi öldürme kastıyla harekete geçilmesi ancak ölümün gerçekleşmemesi durumudur. Türk Ceza Kanunu, kasten öldürme girişimini ağır cezalandırır, ancak teşebbüs halinde cezalar belli oranda indirilebilir.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme

Eğer bir kişi, kasten öldürmeye teşebbüs ettiği ancak son anda kendi iradesiyle bu eylemden vazgeçtiği durumlarda, Türk Ceza Kanunu’na göre bu kişi ceza indiriminden faydalanabilir. Bu, toplum içindeki rehabilitasyon imkanını artırır ve failin topluma yeniden kazandırılmasına olanak tanır.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Cezanın Belirlenmesi

Kasten öldürmeye teşebbüs suçunda cezanın belirlenmesi, failin suç teşebbüsünde bulunduğu andaki niyet ve eylemlerine göre değişiklik gösterir. Suçun işlenme şekli, kurbanın durumu ve failin önceki suç hikayesine dayanır. Suçun ağırlığına ve failin önceki adli siciline göre ceza azaltılabilir.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Ceza Miktarı

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Şartları

Kasten öldürmeye teşebbüs suçunun şartları arasında, failin öldürme kastıyla hareket etmesi, bu niyetle bir eylemde bulunması ve suçun tamamlanmamış olması yer alır. Öldürme niyetinin açıkça ortaya konulması ve eylemin başlanmış olması gerekir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Gönüllü Vazgeçme

Uyuşturucu madde ticareti suçunda failin gönüllü olarak suç faaliyetlerinden vazgeçmesi, ceza hukukunda önemli bir indirim sebebi olarak değerlendirilir. Gönüllü vazgeçme, suçun tamamlanmasını engelleyen veya suçun daha fazla zarar vermesini önleyen bir unsurdur.

Cinsel Saldırı Suçunda Gönüllü Vazgeçme

Cinsel saldırı suçunda failin suçu tamamlamadan önce kendi iradesiyle vazgeçmesi, cezai sorumluluğunu azaltabilir. Türk Ceza Kanunu, bu tür durumlarda failin cezasını hafifletmeyi öngörür, özellikle failin suçun tamamlanmasını engelleyici somut adımlar atması bu yönde değerlendirilir.

Gönüllü Vazgeçme ve Suça Teşebbüs Şartları

Gönüllü vazgeçme ve suça teşebbüs şartları arasında, failin suç işleme niyetinin açık olması ve suç işlemeye yönelik adımlar atmış olması gerekliliği yer alır. Gönüllü vazgeçme durumunda, failin suçu tamamlamama kararı kendi iradesiyle ve dış etkenler olmaksızın alınmalıdır.

 

Leave a comment

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.