Tehdit Suçu

Tehdit Suçu

Tehdit Suçu

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu madde 106 da “Hürriyete Karşı Suçlar” altında düzenlenmiştir. Tehdit suçu bir kişiyi korkutma amacıyla vücut, cinsel veya malvarlığına karşı yapılan sözlü saldırıdır. Bu saldırı yüze karşı yapılabileceği gibi yazılı olarak da yapılabilir. Örneğin; whatsapp yazışmalarında “seni öldüreceğim” şeklinde yazılan bir yazı tehdit suçunu oluşturur. Burada tehdit suçunu işleyen kişinin eyleme geçip geçmemesinin önemi yoktur. Yani öldürmeye teşebbüs etmese dahi bu şekilde kişiyi korkutma amacıyla yazılan veya söylenen her şey tehdit suçunu oluşturur. Bu nedenledir ki, tehdit suçu için sınırlı bir tanım yoktur. “Seni mahfedeceğim” de bir tehdit suçunu oluştururken “Bak senin okuluna gelirim, akıllı ol” gibi kişiye zarar vereceği anlaşılan kelime veya cümlelerde bu suçu oluşturur.

Bu suçun tarafı her gerçek kişi olabilir. Ama tüzel kişiler bu suçun tarafı olamaz.

Tehdit Suçu için Gerekli Şartlar ve Unsurlar

Suçun temel unsuru, tehdidin ciddi ve gerçekleşme olasılığı olan bir zarar ihtimalini içermesidir. Tehdit, fiziksel zarar, maddi zarar, itibar kaybı veya psikolojik zarar şeklinde olabilir. İkinci önemli unsur, tehdidin mağdura ulaştırılmasıdır. Tehdit doğrudan (yüz yüze veya telefon aracılığıyla) veya dolaylı (yazılı mesaj, e-posta yoluyla) yöntemlerle iletilebilir.

Tehdit suçu için gerekli diğer bir şart, mağdurun tehdit karşısında makul bir korku veya endişe yaşamasıdır. Mağdurun bu duyguları, tehdidin ciddiyetini ve gerçekleşme olasılığını yansıtmalıdır. Ayrıca, tehdidin amacının mağduru belli bir davranışı yapmaya veya yapmamaya zorlamak olması da bu suçun oluşumunda önemli bir faktördür.

Tehdit suçu, hukuk sistemimizde ciddi bir ihlal olarak değerlendirilir ve bu tür suçlarla ilgili davalar, mağdurun beyanları, tanıkların ifadeleri ve varsa yazılı delillerin dikkatli bir şekilde incelenmesini gerektirir. Bu tür vakalarda, deneyimli avukatlar, mağdurlara hukuki süreçte rehberlik ederek haklarını korumalarına yardımcı olur ve adil bir yargılama sürecinin sağlanmasını destekler.

Tehdit Suçu Cezası

Suçun basit hali Türk Ceza Kanunu madde 106/1 de düzenlenmiştir. Bir kişinin vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit suçunun cezası altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır. 

Bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınır dokuz aydan az olamaz. 

Malvarlığına yönelik yapılan tehdit suçunun cezası ise altı aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. 

Tehdit Suçunda Şikayet

Malvarlığına yönelik tehdit suçunda mağdurun şikayeti üzerine soruşturma yürütülür. Şikayet süresi ise suç tarihinden itibaren altı aydır. Mağdurun şikayetinden vazgeçmesi ile de soruşturmaya devam edilmez. Ancak vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik tehdit suçunda şikayet gerekli olmayıp, şikayetten vazgeçilmesi halinde de suç oluşmuş ise sanık cezalandırılır. 

Tehdit Suçunda Zamanaşımı

Dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Tehdit Suçunda Uzlaştırma

TCK.m.106/1 ile tanımlanan tehdit suçunun basit hali uzlaştırmaya tabidir. Yani dosya uzlaşma bürosuna gönderilir ve taraflar uzlaşmaya teşvik edilir. Uzlaşma sağlanması halinde soruşturma sona erer şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verilir, açılmış bir dava var ise dava düşer. 

Tehdit Suçunun Nitelikli Hali

Tehdidin; 

  1. a) Silahla, 
  2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, 
  3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 
  4. d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Suçun nitelikli hallerinden tehdit suçunun silah kullanarak işlenmesi halinde verilecek ceza daha fazladır. Burada silahın ateşli silah olması şart değildir. Kişiyi korkutma kastıyla bir kalem kullanarak tehdit edilmesi suretiyle silahla tehdit suçu oluşur. Burada silahın doğrultulması ya da gösterilmesi durumunda bir şey söylenmese dahi bu suç oluşur. Örneğin; bir tartışma sırasında masada ki kalem alınarak mağdura doğrultulması da suçu oluşturur. Ya da ateşli bir silahın doğrultulmaksızın sadece gösterilmesi suretiyle de suç oluşur. Burada silahın sınırlı bir tanımı olmadığı gibi, gösterilmesi veya doğrultulmasının da bir önemi yoktur. Burada önemli olan mağdurun korkmasının istenmesidir.

Kendisini tanınmayacak bir hale koyarak işlenmesi halinde de tehdit suçunun nitelikli hali işlenmiş olur. Maske takma, kıyafette değişiklik yapma suretiyle olabilir. Burada mağdurun tanıyıp tanımamasından çok kişinin kastı dikkate alınır. İmzasız mektuplar, e-mailler de bu suç kapsamında değerlendirilir.

Birden fazla kişinin birlikte bu suçu işlemesi hali de suçun nitelikli halleri arasındadır. Burada birden fazla kişi olması durumunda mağdurun daha fazla korkacağı düşünüldüğünden suçun nitelikli hali arasındadır.

Herhangi bir örgüt ismi kullanılarak suçun işlenmesi halinde de yine mağdurun daha fazla korkacağı düşünüldüğünden suçun nitelikli hali arasındadır.

Tehdit Suçunun İspatı ve Deliller

Tehdit suçunun ispatı ve delillerin toplanması, dava sürecinin kritik bir parçasıdır. Bu suçun ispatı, genellikle mağdurun ifadesi, tanık beyanları, yazılı mesajlar, ses kayıtları ve elektronik iletişim kayıtları gibi delillerle sağlanır. Tehditin doğrudan veya dolaylı yollarla iletildiğinin kanıtlanması gereklidir. Ayrıca, mağdurun tehdit karşısında makul bir korku veya endişe duyduğunun gösterilmesi önemlidir. Mahkemeler, tehdit suçunun ispatında, delillerin toplanmasında ve değerlendirilmesinde titizlik gösterir. Tehdit suçunun ispatı, özellikle delillerin somut ve inandırıcı olması durumunda daha net bir sonuç doğurabilir. Bu süreç, hukuki yardım ve deneyimli avukatların rehberliği ile daha etkin bir şekilde yönetilebilir.

Tehdit Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları

Tehdit suçu ile ilgili Yargıtay kararları, bu suç türünün yargı pratiğindeki uygulamalarını ve hukuki yorumlarını yansıtır. Yargıtay, tehdit suçuna ilişkin davalarda, suçun unsurları, tehdidin niteliği ve mağdurun maruz kaldığı zararın derecesi gibi faktörleri dikkate alır. Yargıtay kararları, tehdit suçunun ciddiyetini ve hukuki sonuçlarını belirlerken, mağdurun haklarını ve adil yargılanma ilkelerini gözetir. Bu kararlar, tehdit suçunun tanımı, cezai yaptırımlar ve suçun ispatı ile ilgili önemli hukuki iç görüler sağlar. Yargıtay’ın tehdit suçu ile ilgili kararları, hukukçular, avukatlar ve yargı pratiği için önemli bir referans kaynağıdır ve bu tür suçlarla ilgili davalarda yol gösterici niteliktedir.

Bu kararlar, mahkemelerin benzer davalarda tutarlı bir hukuki yaklaşım benimsemelerine yardımcı olur ve hukukun birimi ve tutarlılığını koruma amacını taşır.

Tehdit suçuyla ilgili Yargıtay kararları, suçun unsurları ve hukuki kriterler hakkında açıklamalar içerebilir. Ayrıca, benzer davalardan alınan örnekler ve hukuki içtihatlar, yeni davalarda hukukçuların ve avukatların savunma stratejilerini belirlemede yardımcı olabilir. Bu nedenle, avukatlar tehdit suçu davalarında Yargıtay kararlarını inceleyerek daha etkili bir savunma sunabilirler.

Tehdit suçu, hukuk sistemimizde ciddi bir suç olarak kabul edilir ve hukuki süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi, adaletin sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, bu tür suçlarla ilgili hukuki rehberlik ve yardım, mağdurların ve şüphelilerin haklarının korunmasına katkıda bulunur.

Av. Tuğba KOPUZ ŞAHİN, müvekkillerine tehdit suçu davalarıyla ilgili hukuki danışmanlık ve savunma hizmetleri sunarak yanında olur.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.