TCK 79 – Göçmen Kaçakçılığı

Göçmen Kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığı, uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu en acil ve karmaşık sorunlardan biridir. Bu suç faaliyeti, bireylerin veya grupların, genellikle yüksek riskler ve tehlikeler altında, yasadışı yollarla ve sıklıkla yüksek maliyetler karşılığında bir ülkeden diğerine taşınmasını kapsar. Göçmen kaçakçılığı, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 79. maddesinde “Göçmen Kaçakçılığı” başlığı altında düzenlenmiş ve suç olarak nitelendirilmiştir. Bu madde, göçmen kaçakçılığını yapan kişilere yönelik cezai yaptırımları belirler ve Türkiye’nin bu suçla mücadeledeki yasal çerçevesini oluşturur.

TCK Madde 79 Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Unsurları

“Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; 

  1. a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan, 
  2. b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan, 

Kişi, beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.”

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, yasal olmayan yollarla bir yabancıyı ülkeye sokan veya türk vatandaşı birinin ya da yabancının yine yasa dışı yollarla ülkeden çıkmasını sağlayan kişi ya da kişiler bu madde hükmüne göre cezalandırılır. Şayet suç teşebbüs aşamasında kalmış ise, yani örneği bir türk vatandaşı tekne ile Yunan adasına götürülmesi sırasında teknenin yakalanması halinde yine bu suçtan cezaya hükmedilir. Teşebbüs aşamasında kalması sebebiyle cezada indirime gidilemez.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezası

Bu şuçu işleyen kişi ya da kişiler beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Adli Para Cezası

Göçmen kaçakçılığı suçunda hapis cezası ile birlikte adli para cezasına hükmedilir. Ancak hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hakkında mahkumiyet kararı verilen sanığın cezasının infaz edilmeyerek sonuç doğurmaması anlamına gelmektedir. Burada amaç cezanın hükümlü üzerinde ki olumsuz sonuçlarını engellemek ve hükümlüye bir şans vermektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen her ceza için uygulanamaz. Yasal düzenlemeler ile belli bazı koşullara bağlanmıştır.Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının şartları mevcut ise bu suçtan verilecek ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkün değildir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Erteleme

(Göçmen kaçakçılığı suçunda) verilecek cezanın ertelenmesi mümkün değildir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Şikayet Süresi

Göçmen Kaçakçılığı suçu şikayete tabi bir suç değildir. Dolayısıyla bir şikayet süresi de yoktur. Suçun savcılık makamına ihbar edilmesi veya savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılır. 

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Zamanaşımı

Göçmen kaçakçılığı suçunun dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Uzlaşma

Göçmen kaçakçılığı suçu uzlaşma kapsamında yer alan suçlar arasında değildir.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

“Suçun, mağdurların; 

  1. a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması, 
  2. b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. 

Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır.”

Kaçak Göçmen İhbar ve Şikayet Yolları

Kaçak Göçmen İhbar Hattı: Birçok ülkede, kaçak göçmenler veya düzensiz göçle ilgili ihbarlar için özel ihbar hatları bulunur. Türkiye’de, Göç İdaresi Başkanlığı bu tür ihbarlar için yetkilendirilmiştir.

Oturma İzni Olmayan Yabancıların Şikayeti: Oturma izni olmayan yabancıların şikayeti, yerel göç idareleri veya kolluk kuvvetlerine yapılabilir.

Sıkça Sorulan Suçlar ve Cezalar

Vergi Kaçakçılığı: Vergi kaçakçılığı yapan bireyler veya kurumlar, vergi mevzuatına göre değişkenlik gösteren ağır para cezaları ve hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilirler.

Yurt Dışına Kaçak Gitmenin Cezası: Bir ülkeye yasadışı yollarla girmek veya orada kalmak, o ülkenin göç yasalarına göre değişen cezalara neden olabilir. Bu, sınır dışı edilme, para cezası veya hapis cezası olabilir.

İnsan Ticareti: İnsan ticareti, kişilerin zorla veya aldatma yoluyla sömürü amaçlı taşınmasıdır. Bu suç için uluslararası ve ulusal düzeyde ağır cezalar öngörülmüştür.

Göçmen Kaçakçılığı Denetimli Serbestlik

Göçmen Kaçakçılığı ve Denetimli Serbestlik: Bazı durumlarda, göçmen kaçakçılığı suçundan mahkum olan kişiler, belirli şartlar altında denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanabilirler. Ancak, bu, yargı kararlarına ve suçun mahiyetine bağlı olarak değişir.

Her bir konu, kendi içinde detaylı hukuki prosedürleri ve yasal çerçeveleri barındırır. Bu nedenle, özellikle hukuki işlemler ve yasal yükümlülükler söz konusu olduğunda, alanında uzman bir hukukçudan danışmanlık almak önem taşır.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.