Dava veya Cezanın Düşmesi

Ceza Düşmesi Nedir?

 

Cezanın düşmesi, yasal bir sürecin sonucu olarak, hüküm giymiş bir bireyin üzerindeki cezai sorumluluğun ortadan kalkması anlamına gelir. Bu, cezanın infaz edilmesini engelleyen bazı hukuki durumlar nedeniyle gerçekleşir. Cezanın düşmesine neden olabilecek durumlar şunlardır:

 1. Zamanaşımı: Suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir süre geçtikten sonra, yasal olarak suç için yargılama yapılamaz hale gelir. Bu süre, suçun niteliğine göre değişiklik gösterir. Zamanaşımı süresi dolduğunda, dava düşer.
 2. Ölüm: Sanığın ölümü halinde, bireysel ceza sorumluluğu sona erer ve devam eden ceza davası düşer.
 3. Şikayetten Vazgeçme: Şikayete bağlı suçlarda mağdurun şikayetinden vazgeçmesi halinde dava düşer. Ancak takibi şikayete bağlı olmayan suçlarda mağdur şikayetinden vazgeçse dahi yargılamaya devam edilir.
 4. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar: Soruşturma aşamasında delillerin yetersiz bulunması veya suçun unsurlarının oluşmadığının anlaşılması gibi durumlarda, savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilebilir. Bu karar sonucunda ceza davası açılmaz veya devam eden soruşturma sona erer.
 5. Aynı Fiil İçin İki Kez Yargılama Yasağı (Ne Bis in Idem): Aynı suçtan dolayı daha önce yargılanıp beraat edilmiş veya ceza alınmış ise, aynı fiilden dolayı yeniden yargılama yapılamaz. Bu durumda, yeni açılan dava düşer.
 6. Kanun Yoluyla Af veya Genel Bağışlama: Belirli suçlar için yasal düzenlemelerle getirilen af veya genel bağışlama hükümleri, ceza davalarının düşmesine neden olabilir.

Özetle, cezanın düşmesi yasal süreçlerle belirlenir ve ceza hukukunun bir parçası olarak işler. Bu süreçler, hükümlünün bireysel haklarını ve toplumun genel adalet duygusunu dengede tutmayı amaçlar.

Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi

Hukuki olarak, bir davanın veya cezanın düşmesi, çeşitli nedenlerle bir suç davasının veya ceza yükümlülüğünün sona erdirilmesi anlamına gelir. Bu durum, davaya konu olan suçla ilgili yargı sürecinin veya cezanın uygulanmasının hukuken sonlandırılması demektir. Dava veya cezanın düşmesinin etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Hukuki Sorumlulukların Sonlanması: Bir davanın düşmesi, sanığın o dava kapsamındaki hukuki sorumluluklarından kurtulduğu anlamına gelir. Bu, sanığın suçlu bulunmadığı veya suçun kanıtlanamadığı durumlarda gerçekleşebilir. Sanık bu durumda beraat etmiş sayılır ve yasal olarak bu suçtan ötürü bir daha yargılanamaz (ne bis in idem ilkesi).
 2. Cezai Yaptırımların Kaldırılması: Cezanın düşmesi ise, önceden verilmiş bir cezanın çeşitli sebeplerle uygulanmaması veya cezanın sona erdirilmesi anlamına gelir. Bu, af yasaları, zaman aşımı veya sağlık durumu gibi nedenlerle gerçekleşebilir. Bu durumda, kişi üzerindeki cezai yaptırımlar kalkar.
 3. Kamu Kayıtlarına Etkisi: Dava düştüğünde veya ceza kaldırıldığında, bu durum kişinin adli sicil kaydına işlenir. Böylece, kişi yasal olarak bu suçtan dolayı bir ceza almamış gibi işlem görür. Ancak bazı durumlarda, özellikle ceza düşürüldükten sonra bile, adli sicil kaydının temizlenmesi için ek işlemler gerekebilir.Genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adlî para cezasının geri alınmasını gerektirmez.
 4. Sosyal ve Ekonomik Etkiler: Hukuki olarak bir davanın düşmesi veya cezanın kaldırılması, kişinin sosyal ve ekonomik hayatına olumlu etkilerde bulunabilir. Özellikle iş bulma, seyahat etme veya belirli lisanslara başvurma gibi durumlar bu durumdan etkilenebilir. Ayrıca kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zararın tazmini için açılan şahsi hak davasını etkilemez.Cezanın düşmesi şahsi haklar, tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin hükümleri etkilemez. Ancak, genel af halinde yargılama giderleri de istenemez.
 5. Yeniden Yargılama Hakları: Dava düştüğünde genellikle “ne bis in idem” ilkesi gereği kişi aynı suçtan dolayı tekrar yargılanamaz. Ancak yeni delillerin ortaya çıkması gibi durumlar bu ilkeyi geçersiz kılabilir ve yeniden yargılama yapılabilir.

Davanın veya cezanın düşmesi, hukuki olarak kişiye birçok hak ve özgürlüğün geri verilmesi anlamına gelir. Bu, özellikle bireyin hukuki statüsü ve toplumdaki yerinin yeniden tanımlanması açısından önemlidir. Bu süreçlerin nasıl işlediği, ilgili hukuk sistemine ve spesifik hukuki düzenlemelere bağlıdır.

 

Leave a comment

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.