TCK Madde 125: Hakaret Suçu

TCK 125


Tanım:
 Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi, bir kişinin başka bir kişiye onur, şeref veya saygınlığını zedeleyici sözler veya davranışlarla hakaret etmesini düzenler. Bu suç, sözlü veya yazılı ifade yoluyla gerçekleşebilir.

Hakaret İçerikleri: Hakaret, kişinin onur, şeref veya saygınlığını zedeleyici ifadeler veya davranışlar içerir. Bu ifadeler, sözlü olarak sarf edilen küçültücü veya küçümseyici sözlerden yazılı ifadelere kadar farklı biçimlerde olabilir.

Ceza: Hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun kamu görevlisine karşı görevinden, dini siyasi felsefi inanç düşünce ve kanaatlerini açıklamasından dolayı, kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle suçun işlenmesi halinde verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Mağdurun Şikayeti: Hakaret suçları, genellikle mağdurun şikayeti üzerine işlem görür.

Medya ve İnternet: Hakaret, medya veya internet gibi kamuya açık platformlarda da gerçekleşebilir. Bu tür suçlar, sözlü veya yazılı olarak yayınlandığında, daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından görülebilir ve yasal sonuçları daha karmaşık hale getirebilir.

Sonuç: TCK Madde 125, hakaret suçunu düzenler ve kişinin onur, şeref veya saygınlığını zedeleyici ifadeler veya davranışlar içeren suçları cezalandırır. Hakaret suçunun cezası, suçun ciddiyetine ve hakaret edilen kişiye bağlı olarak değişir. Hakaret suçları, genellikle mağdurun şikayeti üzerine işlem görür ve kamuya karşı hakaret edilmesi durumunda daha ciddi sonuçları olabilir. Bu suçlar, medya veya internet gibi kamuya açık platformlarda da gerçekleşebilir ve dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

Hakaret Suçu

Hakaret Suçu (TCK 125): Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi, hakaret suçunu düzenler. Bu madde, bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı teşkil eden söz, yazı veya diğer fiillerle hakarette bulunulmasını suç olarak kabul eder. Hakaret suçu, kişilik haklarını koruma amacı taşır ve failin mağdura yönelik aşağılayıcı, küçültücü veya itibarsızlaştırıcı ifadeler kullanmasını cezalandırır.

1. Suçun Unsurları

Hakaret suçunun oluşabilmesi için belirli unsurların bir araya gelmesi gerekmektedir:

 • Fail: Hakaret suçunu işleyen kişi.
 • Mağdur: Hakarete uğrayan kişi.
 • Fiil: Hakaret teşkil eden söz, yazı veya davranış. Bu fiil, mağdurun onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte olmalıdır.
 • Kasıt: Failin, hakaret kastıyla hareket etmesi gerekmektedir. Yani fail, bilinçli olarak mağdurun onur ve saygınlığına zarar vermek istemelidir.

2. Hakaret Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesine göre, hakaret suçu işleyen kişi, çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabilir:

 • Temel Cezalar: Hakaret suçu işleyen kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Alenen Hakaret: Hakaretin alenen işlenmesi durumunda ceza altıda biri oranında artırılır.
 • Kamu Görevlisine Hakaret: Görevinden dolayı bir kamu görevlisine hakaret edilmesi halinde verilecek cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamaz.
 • Dini Değerler ve İnançlara Hakaret: Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge bakımından farklı bir kesimini alenen aşağılama suçu kapsamında dini değerler ve inançlara hakaret edilmesi durumunda verilecek cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamaz.

3. Nitelikli Haller

Hakaret suçunun nitelikli halleri, suçun daha ağır ceza ile cezalandırılmasını gerektiren durumları ifade eder:

 • Kamu Görevlilerine Karşı Görevlerinden Dolayı İşlenmesi: Bu durumda, hakaret suçu kamu görevlisine görevinden dolayı işlenmiş sayılır ve verilecek cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamaz.
 • Alenen İşlenmesi: Hakaretin, toplumun geniş kesimleri tarafından duyulabilecek bir şekilde alenen işlenmesi durumunda ceza altıda biri oranında artırılır.
 • Dini Değerler ve İnançlara Hakaret: Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge bakımından farklı bir kesimini alenen aşağılama suçu kapsamında dini değerler ve inançlara hakaret edilmesi durumunda verilecek cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamaz.

Mağdurun Şikayeti: Hakaret suçu, mağdurun şikayeti üzerine soruşturulur. Ancak, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu şikayet aranmaksızın re’sen soruşturulur.

4. Savunma ve Müdafaa

Hakaret suçu ile yargılanan bir kişi için savunma stratejisi, failin hakaret kastı taşımadığını, kullanılan ifadelerin eleştiri niteliğinde olduğunu veya suçun unsurlarının oluşmadığını kanıtlamak üzerine kuruludur. Avukatlar, müvekkillerinin beraati veya cezanın hafifletilmesini sağlamak için çeşitli argümanlar sunabilirler. Bu argümanlar arasında, ifadelerin eleştiri sınırları içinde kaldığı, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği veya hakaret kastının bulunmadığı yer alabilir.

5. Hukuki ve Psikolojik Etkileri

Hakaret suçu, hem mağdur hem de fail üzerinde derin hukuki ve psikolojik etkiler bırakır. Mağdur, onur ve saygınlığına yapılan saldırının getirdiği duygusal zorluklarla mücadele ederken, fail de yasadışı bir eylemde bulunmanın vicdani ve hukuki sorumluluğunu taşır. Bu durum, failin toplum içerisindeki durumu ve psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

6. Yargılama Süreci

Hakaret suçu yargılaması, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi ve mağdurun beyanlarının alınması gibi aşamaları içerir. Mahkeme, tüm bu aşamaları titizlikle değerlendirerek adil bir karar vermeye çalışır. Yargılama sonucunda verilen karar, gerekirse temyiz edilebilir ve Yargıtay tarafından incelenebilir.

7. Önleyici Tedbirler ve Farkındalık

Hakaret suçunun önlenmesi için çeşitli toplumsal ve hukuki önlemler alınabilir. Bu kapsam da, bireylerin birbirlerine karşı daha saygılı davranmaları ve iletişimlerinde dikkatli olmaları teşvik edilmelidir. Toplumsal farkındalık kampanyaları ile hakaretin hukuki sonuçları ve kişisel etkileri hakkında bilgilendirme yapılması önemlidir. Ayrıca, hukuki düzenlemeler ve eğitim programları ile bu tür suçların caydırıcılığını artırmak da önemli rol oynar.

8. İfade Özgürlüğü ve Eleştiri Hakkı

Hakaret suçu ile ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı arasındaki dengeyi korumak önemlidir. Mahkemeler, bir kişinin ifadelerinin hakaret mi yoksa eleştiri mi olduğuna karar verirken, ifade özgürlüğü hakkını da göz önünde bulundurur. Eleştiri, demokratik toplumlarda önemli bir yere sahiptir ve belirli sınırlar içinde kaldığı sürece hukuka aykırı kabul edilmez.

Bu kapsamda, TCK 125. madde, hakaret suçunu ve bu suçun cezalarını belirler. Bu düzenleme, kişilik haklarını koruma amacı güder ve bireylerin onur, şeref ve saygınlığına yapılan saldırıları cezalandırır. Hakaret suçu, kişinin onurunu zedeleyici söz, yazı veya davranışlar ile işlenir ve belirli koşullar altında ceza indirimi veya artırımı uygulanabilir.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.