Dolandırıcılık Suçu (TCK Madde 157,158,159)

DOLANDIRICILIK SUÇU(TCK MADDE 157,158,159)

Dolandırıcılık Suçu: Dolandırıcılık suçu,TCK’nun Özel Hükümler kitabının Kişilere Karşı Suçlar başlıklı ikinci kısmında Malvarlığına Karşı Suçlar başlıklı onuncu bölümün 157,158,159. maddelerinde düzenlenmiştir.TCK’nun 157.maddesine göre; “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası verilir”. Dolandırıcılık suçunun manevi unsuru genel kasttır. Failin kastının hileli davranışların gerçekleştirilmesinden önce veya bunlarla aynı anda bulunması gerekir. Hileli davranışların gerçekleştirilmesinden sonra ortaya çıkan kast, dolandırıcılıktan dolayı herhangi bir sorumluluğa neden olmaz.

Dolandırıcılık Suçunun Cezası: Dolandırıcılık suçunun basit halinde cezası,bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır.Bu maddeden anlaşılacağı üzerine dolandırıcılık suçunda hapis ve adli para cezası faile eş zamanlı olarak verilir.Ancak suçun basit şekilde işlenmesi durumunda hapis cezası şartların sağlanması ile adli para cezasına çevrilebilir. Verilecek adli para cezasının miktarı ise ortaya çıkan zararın büyüklüğüne göre tespit edilir.

Dolandırıcılık Suçu Şikayet Dilekçesi: Dolandırıcılık suçu şikayete bağlı suçlardan değildir.Soruşturması resen yapılır.Ancak basit dolandırıcılık suçu uzlaşma hükümlerine tabidir.Şu iki durumda suçun işlenmesi halinde şikayet aranır ve uzlaşma hükümleri uygulanır:

  • Hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil etmek için işlemesi,
  • Akrabalık ilişkisi içinde bulunduğu kişilere karşı işlenmesi.

Basit dolandırıcılık suçu mağduruysanız şikâyetçi olduktan sonra dosyanız uzlaştırma bürosuna gönderilerek uzlaştırma süreci başlatılır. Soruşturma aşamasında uzlaşılması halinde kovuşturmaya yer olmadığına,kovuşturma aşamasında uzlaşılması halinde ise düşme kararı verilir. Eğer basit dolandırıcılıkta uzlaştırmadan sonuç alınamaz ise kamu davası açılır ve mahkeme yargılamaya devam eder. Suç duyurusu dilekçesi yazılırken öncelikle suçun failinin doğru bir şekilde tespit edilmesi gereklidir. Dolandırıcılık suçunda fail ile mağdur herkes olabilir. Suçun mağdurunu detaylı açıklamak gerekirse malvarlığı zarar gören kimsedir.Mağdur gerçek veya tüzel kişi olabilir. Suçun faili ve mağduru bu bilgiler ışığında tespit edildikten sonra hazırlanan şikayet dilekçesi savcılığa verilmelidir. Suç duyurusu kolluğada yapılabilir.Kolluğa suç duyurusunda bulunulması halinde kolluk görevlileri suç duyurusunu savcılağa bildirir.Savcı soruşturma başlatır ve sonunda yeterli şüphe elde edilirse savcı tarafından kamu davası açılacaktır.

Dolancırıcılık Suçu Şikayet Dilekçe Örneği

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ve Cezası:

Nitelikli dolandırıcılık suçu, TCK’nın 158. Maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.[61]

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl: TCK’nın 159.maddesinde düzenlenmiştir.Bu maddeye göre dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Dolandırıcılık Suçunda Etkin Pişmanlık: TCK’nın 168.maddesinin birinci fıkrasına göre dolandırıcılık suçu tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce,failin,azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.TCK’nın 168.maddesinin ikinci fıkrasına göre etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

Dolandırıcılık Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebepleri:TCK’nın 167.maddesine göre;

1)Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

2) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,

3) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

Dolandırıcılık Suçunda Zamanaşımı:Dolandırıcılık suçu için dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.Nitelikli hali için ise 15 yıldır.     

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 

Şikayet Eden : Ad- Soyad (T.C………)

Adres

Şüpheli : Ad-Soyad (TC……….)

Adres

(Kimliği belli değil ise Şüpheli kısmına “Meçhul” yazabilirsiniz.)

Suç : Basit Dolandırıcılık Suçu

Suç Tarihi : ../../…. (açıkça tarih belirtilmelidir.)

Açıklamalar :

(Burada olay öyküsü anlatılır. Suçun kim tarafından ne şekilde işlendiği açıkça yazılır. Banka dekontu, yazışmalar var ise tanık ve sair tüm hususlar belirtilir. Deliller dilekçenin eki olarak sunulur.)

Yukarıda açıklanan sebeplerle şikayet dilekçesini sunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Hukuki nedenler : TCK md.157 vd ve ilgili mevzuat

Deliller   : (Olaya ilişkin tüm deliller belirtilir) 

     Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla sair her türlü delil

Netice-i Talep   : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle şüpheli hakkında kamu davası açılmasını bilvekale talep ederiz.

Şikayetçi

Ad- soyad- imza

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.