2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların bir dava için alacağı en düşük miktarı belirleyen Avukatlık Kanunu eki mahiyetindedir. Bu tarifeyle avukatların,müvekkillerinin dava veya takiplerinde yapacağı tüm hukuki yardımlar için alacağı en az ücret belirlenir. Avukatlar her ne kadar verecekleri hizmet karşılığında alacakları ücreti serbestçe belirleyebilmekte ise de yasal olarak tarifeden daha aşağı bir ücret ile iş alamazlar.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini Kim Belirler?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ni (AAÜT) Türkiye Barolar Birliği belirler.Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu her yıl ekim ayının sonuna kadar bir tarife hazırlar.Bu tarife Adalet Bakanlığına gönderilir.Adalet Bakanlığınca onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanır ve böylece yürürlüğe girer.Türkiye Barolar Birliği’nin 2023-2024 yılı için geçerli olacak tarife önerisi 21 Eylül 2023 tarihinde 32316 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Amacı ve Kapsamı Nedir?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Genel Hükümler kısmında madde birde yer alan hükme göre AAÜT’nin amacı ve kapsamı;

MADDE 1- (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Ücret Değişiklilikleri Nelerdir?

Yürürlüğe giren yeni tarife ile avukatlık ücretlerinde ortalama yüzde 90 artış yapılmıştır.

Buna göre,büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 2.300 TL, takip eden her saat için bin 300 TL, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 4.800 TL, izleyen her saat için 2.500 TL, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 3.600 TL, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 4.400 TL, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 19.000 TL avukatlık ücreti belirlenmiştir.

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 63.300 TL, duruşmalı işlerde 109.400 TL avukatlık ücreti belirlenmiştir.

Ceza soruşturma evresindeki işler için 5.300 TL, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 10.700 TL, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 8.000 TL, asliye mahkemelerindeki davalar için 17.900 TL, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 29.800 TL avukatlık ücreti belirlenmiştir.

Yargıtayda görülen ilk derece davalar için 32.000 TL, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 17.100 TL avukatlık ücreti belirlenmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Yeni Düzenlemeler Nelerdir?

  • Avukatlık ücretinin kapsadığı işler” başlıklı 2.maddesine son fıkra olarak “Hangi sebeple olursa olsun, temyiz veya istinaf başvurusu üzerine verilen bozma veya kaldırma kararı sonrasında hükmolunan yargı kararlarında, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.” hükmü eklenmiştir.
  • Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda aynı davada sanığın müdafiliği görevini yürüten özel vekaletnameli avukat ile zorunlu müdafi sıfatı ile hizmet veren avukat arasındaki ayrım ortadan kaldırılmıştır.
  •  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Amaç ve Kapsam” başlıklı maddesine, “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz” hükmü eklenmiştir.
  • Ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır. 

2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT)Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.