Tekerrür Nedir?

Tekerrür Nedir?

 

Tekerrür, daha önceden işlenmiş ve mahkumiyete dönüşmüş bir suçun ardından, yeni bir suçun işlenmesi ve bu yeni suç için yargılama yapılması durumunda, önceki mahkumiyetin yeni suçun cezasını etkilemesidir. Tekerrürde, kişinin daha önce işlediği suçlar göz önünde bulundurularak, yeni işlediği suçun cezası artırılabilir. Tekerrür, kişinin suç işleme eğilimini gösterdiği için, toplumun korunması amacıyla cezaların ağırlaştırılmasına yol açar.

Suçta tekerrür, bir kişinin daha önce işlediği suçlardan dolayı cezai sorumluluğunun artırılması anlamına gelir. Bu durumda, kişinin daha önceki suç kayıtları yeni bir suç işlediğinde ceza miktarı ve türü üzerinde etkili olabilir. Cezai sorumluluk, kişinin suç işleme eylemlerinden dolayı yargılanabilirliği ve cezalandırılabilirliği ifade eder. Suçta tekerrür durumunda, daha önceki suç kayıtları yeni suçun cezasını etkileyebilir ve ceza miktarının artırılmasına neden olabilir. Bu durum, kişinin suç işleme eğilimini azaltmayı ve toplumun güvenliğini sağlamayı amaçlar.

Suçta Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasının Koşulları 

Suçta tekerrür hükümlerinin uygulanması için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar genellikle üç ana kriter etrafında şekillenir:

Kesinleşmiş Mahkumiyet: Suçta tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için öncelikle kişinin daha önce işlediği suçlardan dolayı kesinleşmiş bir mahkumiyetinin olması gerekir. Yani, kişinin daha önceki suçlarından dolayı hüküm giymiş ve bu hüküm kesinleşmiş olmalıdır. Bu cezanın infaz edilmiş olup olmamasının bir önemi yoktur.

Yeniden Suç İşleme Eylemi: Tekerrür hükümlerinin uygulanması için kişinin daha önce mahkumiyet aldığı suçtan sonra yeniden aynı veya benzer bir suçu işlemesi gerekmektedir. Bu, kişinin suç işleme eğilimini ve toplum için potansiyel tehlikesini gösteren önemli bir faktördür. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus, kişinin kesinleşmiş mahkumiyetine konu suç kasten işlenmişse, daha sonra işlenen suçta kasten işlenmiş olmalıdır ki tekerrür hükümleri uygulanabilsin. Ya da kesinleşmiş mahkumiyetine konu suç taksirle işlenen bir suç ise, daha sonra işlenen suçta taksirle işlenmiş ise tekerrür hükümleri uygulanabilir. Yani iki suç arasında taksirle mi kasten mi işlendiği ayrımına dikkat edilmelidir. Bir suç kasten işlenmiş diğeri taskirle işlenmiş ise tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır.

Suçun niteliğinin ise bir önemi yoktur. İlk suç yağma suçu ise ikinci suç dolandırıcılık suçu olabilir. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için önemli olan şey suçun işleniş şeklidir. 

Belirli Bir Süre: Bazı yargı sistemlerinde, suçta tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için belirli bir zaman diliminin geçmesi de gereklidir. Bu süre, kişinin yeniden suç işlemesi ile önceki mahkumiyeti arasında bir bağlantı kurulmasını sağlar ve tekerrürün gerçekleştiğine dair kesinlik sağlar. Bir suçtan dolayı 5 yıldan fazla olarak verilen mahkumiyet hükmü infaz edilmiş ve üzerinden 5 yıl geçmemiş ise ikinci suç için tekerrür hükümleri uygulanacaktır. 5 yıldan fazla bir süre geçtiyse tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır.

Bir suçtan dolayı 5 yıldan az verilen hapis veya adli para cezası hükmü infaz edilmiş ve üzerinden 3 yıl geçmemiş ise ikinci suç için tekerrür hükümleri uygulanacaktır. 3 yıldan fazla bir süre geçtiyse tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır.

Hapis Cezası: Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için daha sonradan işlenen suç için verilen ceza hapis cezası olmalıdır. Şayet daha sonradan işlenen suç için adli para cezası verilmişse tekerrür hükümleri uygulanamaz. Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.

18 yaşını doldurmuş olmak: Fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.

Suçta Tekerrür ve Hapis Cezası Süreleri

Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. 

Bu yaklaşım, suç işleyenlerin suç işleme eğilimini azaltmayı ve toplumu korumayı amaçlar. Ancak, hapis cezası sürelerinin artırılması konusunda belirli yasal sınırlamalar ve adalet prensipleri dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, suçta tekerrür durumunda hapis cezası sürelerinin artırılması, yasal düzenlemelere ve adalet ilkelerine uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Suçta Tekerrür ve Ceza Hukuku İlkeleri

Suçta tekerrür, ceza hukuku ilkelerinden biri olan adil ceza dağıtımı ilkesiyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bu ilke, suç işleyenlerin geçmiş suç kayıtlarının cezalarını etkilemesini öngörür. Yani, kişinin daha önce işlediği suçlar yeni bir suç durumunda ceza miktarını ve türünü etkileyebilir. Bu yaklaşım, ceza hukukunun adalet ve dengeli ceza dağıtımı ilkelerine dayanır. Suçta tekerrür ilkesi, kişilerin suç işleme eğilimini azaltmayı ve toplumu korumayı amaçlar. Ayrıca, ceza hukukunun etkin bir şekilde uygulanması ve adil bir şekilde yargılama yapılması gerektiği prensibini de destekler. Bu nedenle, suçta tekerrür ilkesi, ceza hukukunun temel prensiplerinden biri olarak kabul edilir ve yargılama süreçlerinde önemli bir rol oynar.

Tekerrür Hükümlerinin Yargıtay Kararları ve Uygulama Alanı

Suçta tekerrürün nasıl yorumlanacağı ve uygulanacağı konusunda önemli bir rehber sağlar. Yargıtay kararları, yargıtayın daha önceki benzer durumlarda verdiği kararları içerir ve bu kararlar suçta tekerrürün yasal ve adil bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kullanılır. Bu kararlar, hukuki açıdan netlik sağlar ve yargıçlara yol gösterir. Ayrıca, yargıtay kararları suçta tekerrür hükümlerinin hangi durumlarda uygulanacağı ve hangi durumlarda uygulanmayacağı konusunda da rehberlik eder. Bu nedenle, yargıtay kararları suçta tekerrürün adaletli ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için önemlidir. Uygulama alanı ise, suçta tekerrür hükümlerinin hangi suçlar için geçerli olduğunu ve hangi ceza türlerini etkilediğini belirler. Bu kapsamda, yargıtay kararları ve uygulama alanı, suçta tekerrürün adaletli ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için önemlidir.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.