TCK Madde 85 – Taksirle Öldürme Suçu

Taksirle Öldürme (TCK 85): Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesinde düzenlenen bu suç, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışla öngörülebilir neticenin öngörülmeyip, bir kimsenin ölümüne sebebiyet verilmesi durumunda oluşur. Taksirle öldürme suçu, failin kasıtlı olarak değil, istemeden ve öngörmeden bir kişinin ölümüne sebep olmasıyla karakterize edilir.

1. Taksir Kavramı ve Unsurları

Taksir, failin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, istemediği halde, öngördüğü veya öngörebileceği bir neticenin meydana gelmesine sebep olmasıdır. Taksirin iki temel unsuru vardır:

  • Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik: Failin, gerekli dikkat ve özeni göstermemesi, yani objektif bir dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması.
  • Neticenin Öngörülebilir Olması: Meydana gelen sonucun fail tarafından öngörülebilir nitelikte olması.

2. Taksirle Öldürme Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesine göre, taksirle bir insanın ölümüne sebep olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak bu suçun nitelikli halleri de bulunmaktadır:

  • Birden Fazla Kişinin Ölümü veya Birden Fazla Kişinin Ölümü ile Birlikte Bir veya Birden Fazla Kişinin Yaralanması: Bu durumda ceza, iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır.

3. Nitelikli Haller

Nitelikli haller, suçun daha ağır ceza ile cezalandırılmasını gerektiren durumları ifade eder. Taksirle öldürme suçunda nitelikli haller şunlardır:

  • Birden Fazla Kişinin Ölmesi: Aynı fiil ile birden fazla kişinin ölümü veya bir veya daha fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya daha fazla kişinin yaralanması, suçu nitelikli hale getirir ve cezanın artmasına neden olur.

4. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Belirlenmesi

Mahkeme, taksirle öldürme suçu nedeniyle hükmedilecek cezayı belirlerken, failin kişisel ve sosyal durumunu, suçun işleniş şeklini, suçun işlenmesindeki kusur oranını ve diğer ilgili tüm hususları dikkate alır. Ayrıca, failin sabıkasız oluşu, suçu işlemesinden dolayı pişmanlık duyması ve mağdura ya da mağdurun yakınlarına verdiği zararı gidermeye çalışması gibi hafifletici nedenler de cezanın belirlenmesinde etkili olabilir.

5. Hukuki ve Psikolojik Etkileri

Taksirle öldürme suçu, hem mağdur yakınları hem de fail üzerinde derin hukuki ve psikolojik etkiler bırakır. Mağdur yakınları, sevdiklerini kaybetmenin acısını yaşarken, fail de istemeden bir kişinin ölümüne neden olmanın vicdani ve hukuki sorumluluğunu taşır. Bu durum, failin toplum içerisindeki durumu ve psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

6. Savunma ve Müdafaa

Taksirle öldürme suçu ile yargılanan bir kişi için savunma stratejisi, genellikle failin dikkat ve özen yükümlülüğüne neden aykırı davrandığının ve bu davranışın sonucunda ölümün nasıl meydana geldiğinin detaylı bir şekilde açıklanmasını içerir. Avukatlar, müvekkillerinin suçsuzluğunu kanıtlamak veya cezanın hafifletilmesini sağlamak için çeşitli argümanlar sunabilirler. Bu argümanlar arasında, olayın kaza niteliğinde olduğu, failin olay sırasında gerekli tüm önlemleri aldığı ancak beklenmedik bir durumun meydana geldiği gibi unsurlar yer alabilir.

7. Yargılama Süreci

Taksirle öldürme suçuna ilişkin yargılama süreci, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporlarının incelenmesi gibi aşamaları içerir. Mahkeme, tüm bu aşamaları titizlikle değerlendirerek adil bir karar vermeye çalışır. Yargılama sonucunda verilen karar, gerekirse temyiz edilebilir ve Yargıtay tarafından incelenebilir.

Bu kapsamda, taksirle öldürme suçu, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranış sonucu istemeden bir kişinin ölümüne sebep olunması durumunda işlenmiş bir suç olarak değerlendirilir ve cezası, olayın niteliğine ve suçun işleniş biçimine göre değişkenlik gösterebilir.

Leave a comment

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.