Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespiti Davası Nedir?

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet tespiti davası, bir işçiye ait çalışmanın işveren tarafından Sosyal Güvelik Kurumu’na eksik veya yanlış bildirilmesi veyahut hiç bildirilmemesi sonucu gerçeğe uygun olarak tescilin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Hizmet tespit davası, işçicin çalışmasına ilişkin işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimlerin gerçeğe uygun olmaması sebebiyle işçi tarafından açılan bir dava türüdür.

Anayasamız ile güvence altına alınan “Sosyal Güvenlik Hakkı” temelinde inşaa edilen bir dava türüdür. Bu nedenledir ki, hizmet tespiti davaları kamu düzenine ilişkindir.

Hizmet Tespiti Davasında Ne Talep Edilebilir?

  • Eksik sigorta primlerinin tamamlanması
  • Kurum’a bildirilmeyen hizmetlerin tespiti 
  • Kurum’a eksik bildirilen hizmet süresinin tespiti
  • Gerçekte işçinin aynı yerde çalışmasına rağmen Kurum kayıtlarında giriş-çıkış yapılması
  • İşe girişi geç yapılan işçinin eksik hizmet süresinin tespiti

Bu dava esasında bir tespit davasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında gerçeğe aykırı olan tüm bildirimlerin mahkeme nezdinde tespiti ile düzeltilmesi talep edilir.

Hizmet Tespit Davasında Zamanaşımı

Hizmet tespiti davasında zamanaşımı süresi yoktur. Hak düşürücü süre vardır. Zamanaşımı ile hak düşürücü süre arasında da şöyle bir fark vardır; Zamanaşımı davalı tarafça ileri sürülen bir iddiadır. Eğer davanın zamanaşımına uğradığına yönelik davalı tarafça belirlenen sürede ileri sürülmeşse mahkeme kendiliğinden davanın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı ile ilgilenmez. Açılan dava esasına girerek yargılamayı yürütür. Hak düşürücü süre ise, davalı tarafça ileri sürülmese de mahkeme tarafından dikkat edilmesi gereken bir süredir. Dava hak düşürücü süre içinde açılmamış ise mahkeme davanın esasına girmeden re’sen davanın reddine karar verecektir.

Hizmet tespiti davasında hak düşürücü süre ise 5 yıldır. Bu süre iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Dava hak düşürücü süre içinde açılmışsa mahkeme davanın esasına girerek yargılamaya başlar.

Hizmet Tespiti Davasını Mirasçılar Açabilir mi?

Hizmet tespiti davasının davacısı işçidir. Ancak işçi ölmüşse bu davayı yasal mirasçıları da açabilir. Mirasçılar da davanın hak düşürücü süre içinde açılmasına dikkat etmelidir.

Hizmet Tespiti Davası Kime Karşı Açılır?

Hizmet tespit davasında davacı işçidir. Davalı ise işveren olacaktır. Dava Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile doğrudan ilgili olduğundan mahkemece Kurum davaya dahil edilir. Kurum, Fer’i Müdahil olarak davaya katılır.

Hizmet Tespit Davasında Mahkeme Ne Karar Verir?

Mahkeme yaptığı yargılama sonunda işçiyi haklı bulur ise davanın kabulüne karar verir. Davada Kurum’a bildirilmeyen hizmetlerin tespiti talep edilmişse ve toplanan delillerde işçinin iddialarını ispatlıyorsa mahkemece eksik bildirilen hizmet sürelerinin tesciline karar verir. Bu durumda çalışınlar süreler emeklilik hizmet süresi içinde hesap edilir. İşçinin kıdem tazminatı ihbar tazminatı ödemelerini de doğrudan etkiler. Bunların yanında işverene Kurum tarafından idari para cezası kesilir.

Mahkeme yaptığı yargılama sonunda işçiyi haklı bulmaz ise davanın reddine karar verecektir. Bu durumda işçi yargılama gideri ile karşı vekalet ücretinden sorumlu olacaktır.

Hizmet Tespit Davası Nasıl İspat Edilir?

Hizmet tespiti davalarında işçi iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Tanık, maaş bordroları, belge, yazışmalar, kayıtlar vb. her türlü şey delil olabilir. Bununla ilgili bir sınırlama yoktur. Hizmet tespiti davaları kamu düzenine ilişkin bir dava türü olduğundan mahkemece işçicin iddiaları re’sen araştırır. İlgili kurumlardan belge, bilgi toplanır. Toplanan deliller ışığında da bir karar verilir.

EYT- Hizmet Tespit Davası

EYT ile ilgili yapılan düzenlemeler ile birlikte sigortalılık hizmet süresi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle işçi bir dönem eksik bildirilen hizmet sürelerini önemsemese de artık emekli olabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Son dönemde yapılan düzenlemeler ile hizmet süreleri emekli olunabilmesi için doğrudan ilgili olduğundan işçiler artık işverenlerin yaptığı eksik bildirimlerin peşine düşerek hizmet tespit davası açmak istemektedir. İş akdinizin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl geçmemiş ise hizmet tespit davası açarak eksik hizmetlerinizi tespit ettirmeniz ve emeklilik için gerekli hizmet süresine ilave ettirmeniz mümkündür.

Hizmet tespit davalarında ispat yükü işçi üzerinde olduğundan mutlaka bir avukat desteği alarak süreci yürütmeniz önemle tavsiye edilir.

Hizmet Tespiti Davalarında Görevli Mahkeme

Hizmet tespiti davalarına bakmaya görevli mahkeme İş Mahkemesi’dir. İş mahkemesinin olmadığı yerlerde İş Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi davaları yürütür.

Hizmet tespit davasında arabulucuya başvurmak zorunlu mu?

Hizmet tespiti davasında arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Doğrudan dava açabilirsiniz.

Hizmet tespit davasında istinaf yolu açık mı?

Evet, davanın aleyhinize neticelenmesi durumunda istinaf yoluna müracaat etmeniz mümkündür.

Hizmet tespiti davasında Yargıtay yolu açık mı?

Evet, davanın aleyhinize neticelenmesi durumunda temyiz yoluna müracaat etmeniz mümkündür.

Hizmet tespit davaları hukuki bilgiye özellikle ihtiyaç duyulan bir dava türüdür. Alanında uzman bir avukat desteği almanız önemle tavsiye edilir.

Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği

…………….. İŞ MAHKEMESİ’NE

Davacı  : A_________, (T.C. Kimlik No.: _______) (Davacı işçidir.)

Adres   :

Vekili    : Av. Tuğba KOPUZ ŞAHİN

Davalı   : B__________, (T.C. Kimlik No.: _________) (Davalı işverendir.)

Adres   :

Konu    : Hizmet tespiti talebidir.

Açıklamalar: 

Müvekkil A_____ davalı işverenin _______ adresli işyerinde 01.01.2010 tarihinden itibaren çalışmaktadır. Ancak davalı işveren müvekkilin sigorta bildirimini 01.03.2010 tarihi itibariyle yapmıştır. Her ne kadar bu husus müvekkilim tarafından bilinse de müvekkilim sırf işten çıkarılmamak adına sigorta bildiriminin geç yapılmış olmasına sessiz kalmıştır. Müvekkilim 20.03.2023 tarihinde işten ayrılmıştır.

Müvekkilin hali hazırda işverenden aldığı son ücret tutarı ______ miktarındadır. Müvekkil 2 aylık çalışma süresinin sigortaya bildirilmemesinden ötürü emeklilik işlemlerinde mağdur olmuştur. İşbu sebeplerden ötürü müvekkilin 01.01.2010 ile 01.03.2023 tarihleri arasında fiilen çalışmış olduğunun tespitinin Sayın Mahkemenizce yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Deliller : Tanık anlatımları, işçinin sicil dosyası, maaş ödemelerine ilişkin belgeler, SGK’da bulunan hizmet durumu ve işe giriş çıkış zamanlarını gösterir bildirgeler, 

Netice ve Talep: Açıklanan nedenlerle müvekkil A_____’nın fiilen çalışmış olmasına rağmen işe girişinin Kuruma geç bildirildiğinin Sayın Mahkemenizce tespit edilmesi saygılarımızla arz ve talep olunur. 20.04.2023

Davacı A___

Vekili

Av. Tuğba KOPUZ ŞAHİN

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.