Bilirkişilik Nedir?

Bilirkişilik


Bilirkişilik, hukuk ve ceza yargılamalarında, bir davanın veya uyuşmazlığın çözümünde özel veya teknik bilgi gerektiren durumlar için başvurulan bir hukuki mekanizmadır. Bu süreçte, konusunda uzman kişiler veya kurumlar, mahkeme veya ilgili yargı organı tarafından belirlenen konular üzerinde inceleme yapar, analiz eder ve bulgularını rapor halinde sunar. Bu raporlar, mahkemenin karar verme sürecine yardımcı olur ancak bağlayıcı nitelikte değildir; yani hakim, bilirkişi raporunu delillerle birlikte serbestçe değerlendirme hakkına sahiptir.

Bilirkişilik Süreci

Atama: Bilirkişi, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında veya hukuk davalarında hakim veya mahkeme tarafından atanır. Bu atama, davaya ilişkin özel veya teknik bilginin gerekli olduğu durumlarda yapılır.

İnceleme ve Raporlama: Atanan bilirkişi, kendisine verilen konu hakkında detaylı bir inceleme yapar ve bulgularını bir rapor halinde mahkemeye sunar.

Değerlendirme: Sunulan bilirkişi raporu, mahkeme tarafından diğer delillerle birlikte değerlendirilir. Hakim, bu raporu dikkate alarak kararını verir.

Bilirkişi Atanması Şartları

Yargılama sürecinde karşılaşılan teknik, özel veya uzmanlık gerektiren durumlarda gerçekleşir. Örneğin, bir inşaat davasında yapının neden çöktüğünü anlamak için mühendislik bilgisi, tıbbi bir dava için sağlık ve tıp alanında derinlemesine bilgi gereklidir. Bilirkişi atanmasının amacı, mahkemenin bu özel konularda bilinçli bir karar vermesine yardımcı olmaktır.

Bilirkişi Atama Kararı Nasıl Olmalıdır?

Atanan bilirkişinin uzmanlık alanını açıkça belirtmeli, görev tanımını yapmalı ve incelemesi gereken konuyu net bir şekilde sıralamalıdır. Ayrıca, bilirkişinin görevini tamamlaması için bir süre belirlenmeli ve bu süre kararda yer almalıdır. Bu, sürecin şeffaflığını ve düzenini sağlar.

Bilirkişilikte Uzmanlık Alanları

Bilirkişilik, çok çeşitli alanlarda uzmanlık gerektirebilir. Bunlar arasında tıp, mühendislik, mimarlık, muhasebe, psikoloji ve daha birçok özel bilgi gerektiren alan bulunur. Hangi uzmanlık alanından bilirkişi atanacağı, davaya ilişkin konunun özelliğine bağlıdır.

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Bilirkişi raporuna itiraz etmek mümkündür. Eğer taraflardan biri raporun eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsa, bu konuda itirazda bulunabilir. Mahkeme, itirazı değerlendirerek gerek görürse yeni bir bilirkişi ataması yapabilir.

Bilirkişinin Önemi ve Sorumluluğu

Bilirkişilik, adil yargılanma sürecinde kritik bir role sahiptir. Uzman bilgisi, mahkemelerin daha bilinçli ve adil kararlar vermesine yardımcı olur. Bu nedenle, bilirkişilerin görevlerini tarafsızlık ve objektiflik içinde yerine getirmeleri, hukuki süreçlerin doğruluğu ve adil oluşu açısından büyük önem taşır.

Bilirkişilik, hukuk sistemimizin önemli bir parçasıdır ve karmaşık davalarda hakimlere yol gösterir. Bu sürecin etkin işleyişi, hem davaların adil bir şekilde çözümlenmesine katkı sağlar hem de hukuki süreçlerin şeffaflığını artırır.

Bilirkişinin Görev Süresi

Bilirkişinin görev süresi, genellikle atama kararında belirlenir ve bu süre içinde raporunu mahkemeye sunması beklenir. Görev süresi, işin karmaşıklığına ve gerekli incelemenin kapsamına göre değişebilir. Ancak, bilirkişinin verimli çalışabilmesi ve adaletin zamanında tecelli etmesi için bu sürenin makul sınırlar içinde tutulması önemlidir.

Bilirkişi Görevini Nasıl Yapar?

Bilirkişi, görevini yaparken öncelikle atandığı konu hakkında kapsamlı bir inceleme ve araştırma yapar. Bu süreç, ilgili dokümanların incelenmesi, gerekli deneylerin yapılması, yerinde keşifler ve diğer ilgili faaliyetleri içerebilir. Bilirkişi, elde ettiği bulguları objektif ve bilimsel bir yaklaşımla analiz eder ve sonuçlarını bir rapor halinde sunar.

Bilirkişi Raporu ve Uzman Mütalaasının Hazırlanması

Bilirkişi raporu, bilirkişinin incelemeleri sonucunda ulaştığı bulguları, değerlendirmeleri ve varsa önerileri içeren bir belgedir. Rapor, yargılama sürecinde mahkeme tarafından dikkate alınır. Uzman mütalaası ise, yargılamada delil olarak kullanılmak üzere taraflarca alınan görüş niteliği taşıyan belgedir. Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporu ile eşdeğer nitelikte delil değildir. Uzman mütaalası için taraflardan biri tarafından temin edildiğinden mütalaanın tarafsızlığı şüphede kalabilir. Ancak yine de mahkemenin karar verme sürecinde dikkate alabileceği belgedir. Her iki belge de, karar verme sürecini desteklemek amacıyla kullanılır.

Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunması

Bilirkişi raporları arasında çelişkiler bulunabilir. Bu durumda, mahkeme çelişkileri gidermek için ek bir bilirkişi incelemesi talep edebilir veya tarafların sunacağı delillerle bu çelişkileri değerlendirebilir. Önemli olan, tüm bulguların adil ve kapsamlı bir şekilde incelenmesidir.

Bilirkişinin Duruşmaya Çağrılması ve Açıklama Yapması

Bilirkişi, tarafların veya mahkemenin talebi üzerine duruşmaya çağrılabilir. Duruşmada, raporunun içeriği üzerine soruları yanıtlar ve ek açıklamalarda bulunabilir. Bu süreç, raporun daha iyi anlaşılmasını sağlar ve adil bir yargılama sürecine katkıda bulunur.

Bilirkişinin Reddi Sebepleri ve Usulü

Bilirkişi, tarafsızlığını yitirecek herhangi bir durumda, taraflarca reddedilebilir. Reddi gerekçeleri, genellikle kişisel ilişkiler, önceden var olan çıkar çatışmaları veya davaya önyargılı yaklaşım olabilir. Reddi talebi, hakim tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Bilirkişinin Tarafsızlığı

Bilirkişinin, görevini yerine getirirken tam bir tarafsızlık ve objektiflik içinde olması gerekir. Tarafsızlığın ihlal edilmesi, raporun güvenilirliğini ve dolayısıyla yargılama sürecinin adil oluşunu zedeler.

Bilirkişinin Görevi Kötüye Kullanması

Bilirkişi, atanmış olduğu görevi kötüye kullanırsa, hukuki ve cezai sorumluluklarla karşı karşıya kalabilir. Bu, yanıltıcı bilgi vermek, gerçek dışı rapor hazırlamak gibi eylemleri içerir.

İki Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Zorunluluğu

Eğer iki bilirkişi raporu arasında bariz çelişkiler varsa, mahkeme bu çelişkilerin giderilmesi için gerekli adımları atmalıdır. Bu, genellikle yeni bir bilirkişi atanması veya ek açıklamaların istenmesi şeklinde olabilir.

Bilirkişi Raporu ile Kusur Durumunun Belirlenmesi

Bilirkişi raporu, özellikle tazminat davalarında kusur durumunun belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Rapor, kusurun kimde olduğunu ve derecesini belirlemede kritik bir delil olabilir.

Zimmet Suçunda Bilirkişi Kurulundan (Heyetinden) Rapor Alınması

Zimmet suçu gibi mali suçlarda bilirkişi kurulu raporu, suçun işlenip işlenmediğini ve suçun boyutlarını belirlemede esas alınır.

Kaçak Elektrik Kullanımında Bilirkişi Raporunun Önemi

Kaçak elektrik kullanımı davalarında bilirkişi raporu, kaçağın teknik detaylarını ve kullanım miktarını belirlemede kullanılır.

Adli Tıp Raporuna İtiraz Üzerine Üniversiteden Bilirkişi Raporu Alınabilir

Adli tıp raporuna itiraz edildiğinde, daha detaylı inceleme için üniversite bünyesindeki uzmanlardan yeni bir bilirkişi raporu talep edilebilir. Bu, özellikle tıbbi meselelerde daha geniş bir uzman görüşü elde etmek için yapılır.

 

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.